106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Kâinatın Dilinden Alemlerin Efendisine

“Ey Peygamber! Biz Seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci, bir korkutucu ve Allah’a Onun emri (ve tesiri) ile bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.” Ahzap (35-36) Cabir (ra) bir gün Rasulullah (sav) Efendimize gelerek “Ya Rasulullah! Bana ilk yaratılan şeyin ne olduğunu bildirir misin?” diye sordu. Rasulullah (sav) :...

TASAVVUF/ Dört Kapı Kırk Makam

Değerli Gönül Dostları; Sizlerle bu sayımızdan itibaren, bölümler halinde Tasavvuf’un dört ana mertebesinden bahsedeceğiz Ehli Tasavvuf dört ana mertebeyi kendi bölümlerinde ayrı ayrı on makam olarak belirlemişlerdir. Birincisi : Şeriat’ta on makam İkincisi : Tarikat’ta on makam Üçüncüsü : Hakikat’te on makam ...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamberimizin Sonsuz Hayası

"Her dinin (kendine mahsus) bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı da hayâdır." (Malik) Bütün peygamberlerin tebliğdeki asıl hedefi, tevhid inancını yeryüzüne hâkim kılmak ve ahlaklı bir cemiyet tesis etmektir. İnsanlığa güzel ahlakı talim etmek ve onun en müessir örneklerini göstermek için görevlendirilen Efendimiz, hiç şüphesiz insanlar arasında hayâ duygusuna en fazla sahip olan şahsiyettir. O,...

ABDULLA BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (ks) Hz. Hicreti

“Ve O kimseler ki, zulme uğratıldıktan sonra, Allah uğrunda hicret ettiler. Elbette Onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz ve ahiret mükâfatı ise elbette daha büyüktür. Eğer bilirlerse!” (Nahl / 41)...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / H.Z. Osman R.A.

Hayâ sahibi, iyilik ve ikram menba’ı, Kur’an-ı Kerim’i toplayan, Rasulullah (sav) Efendimizin güzide sahabesi Hazret-i Osman’ın babası Affan bin El-As, annesinin adı Erva’dır. Büyük annesi Beyza Ümmü’l Hâkim, Peygamber Efendimizin halasıdır. Nesep itibarı ile beşinci batındaki dedesi Abdi Menaf (Muğire) de, Rasulullah (sav)’ın nesebi ile birleşmektedir. Hazret-i Osman (ra), Hazret-i Ebû Bekir ...

İSLAM BÜYÜKLER/ Ahmed el-Bedevi Hz.leri

Tanta’dadır türbesi, her yandadır gölgesi,O’na evlat olanın, çabuk olur meyvesi,Ah Bedevi, Bedevi can Bedevi, BedeviÂşıkların Serveri, Seyd Ahmet-el BedeviNuranîdir nuranî, Seyd Ahmet-el BedeviÂşıkların Serveri, Seyd Ahmet-el Bedevi...

SULTANIMDAN GÖNÜLERE/ Yalnız Allah (CC)’ın Rızasını Gözetin

“İlahi Ente Maksudi ve Rızake Matlubi Ya Hazreti Allah (cc)” Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri; “Birbirlerinizi incitmeyin. Birbirlerinizin aleyhinde konuşmayın. Suizanda bulunmayın” buyuruyor. Rasulullah (sav) Efendimiz de hiçbir hadis-i şerifinde kötülük yapın dememiştir....

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ TEVESSÜL NEDİR?

evessül, hayırlı kimseleri ve kişinin işlediği salih amelleri vasıta kılarak, maksada ulaşmaya çalışmasıdır. Birçok müfessir, tevessülü bizzat yakınlaşmak ve yakın olmaya sebep olacak şeyleri aramak şeklinde tefsir etmişlerdir. (Ibni Kesir, Kurtubî, Alusî) Bir kimse sıkıntı içindedir. Derdini Allah-ü Teâlâ’ya arz etmek ister, ancak nefsini kusurlu bulur. Böyle bir vaziyette insan ki...

NEFSİN HASTALIKLARI / Dünya Sevgisi

“Kim (yalnız) dünya hayatını ve nimetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz. Ve orada, onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir hisseleri olmayan kimselerdir” (Hud 15-16)...

OSMANLI PADİŞAHLARI / FATİH SULTAN MEHMED HAN

“Kostantiniyye elbette fethedilecektir. O’nu fetheden kumandan, ne güzel kumandan ve O’nu fetheden asker, ne güzel askerdir.” Hazret-i Muhammed Mustafa (sav)...

ESMA-ÜL HÜSNA / el-MÜ'MİN (CC)

“Kullarına emn’ü emân veren, mü'min kalplere marifetinin nurunu koyan, kendisine sığınanları rahata, huzura erdiren.” Evet; iman, emniyet ve güven verici, şüphe ve te­reddütleri kaldıran, isteyenlere iman, korku içinde olanla­ra emniyet veren ve verecek olan elbette Yüce Allah'tır....

MESNEVİ'DEN Padişah ve Hasta Cariye

Rivayet olduğuna göre, devlet erkânından bir kimse Hz. Mevlana’nın hizmet-i şeriflerine gelir. Bu salih kimse vazifesinden ayrılmak ve tövbe istiğfar ederek daima Mevlana Hazretlerinin hizmetinde bulunmak ister. Hz. Mevlana bu kimsenin devlet erkânında olan vazifesini bırakmasını istemez ve buna bir türlü razı olmaz. Çeşitli yönlerden nasihat ederek bu kimseye vazifesinde kalmasını, tembih ve ısra...

HİKMETLİ SÖZLER / 7.Sayı

“Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.” Hz. Ebu Bekir (ra) “Ben; sizin zalimlere, hakkı gasbedenlere dayanıp güvenmenizden korkuyorum. Servet sahiplerine de bağlanmayın. Kuran’a sarılın. Aydınlık ve şifa O’ndadır. O’nun ötesi sapıklıktır.” Hz. Ömer (ra)...

KISSADAN HİSSE / Yörük Şeyh

Vakti zamanında beldesinde nam salmış, halkın teveccüh ve sevgisini kazanmış, Allah’ın seçkin kullarından, Yörük Şeyh lakabıyla anılan bir Allah dostu vardı. Bu zat irfanı ve kemaliyle insanları kendisine hayran bırakan bir edebe ve ahlaka sahipti. Aynı şekilde eşi ve çocuklarının da, bu edep ve ahlakın birer numunesi olarak gıpta edilecek halleri, toplum içerisindeki farklılıklarını bariz şekild...

MÜMİNE ANNELERİMİZ /H.Z. Ümmü Seleme (R.A.)

Hz. Ümmü Seleme Annemiz, Rasulullah (sav) Efendimizin en son vefat eden hanımlarındandır. Hz. Ümmü Seleme bi’setten (İslamiyet’ten) on beş sene önce Mekke’de doğdu. Asıl adı Hind’dir. Mahzum Kabilesi’ne mensuptur. İlk evliliğini halasının oğlu Abdullah İbni Abdülesed ile yaptı. Habeşistan da iken Seleme adında bir oğlu oldu. Ümmü Seleme Annemiz, Allah’a tamamen bağlanmak anlamına gelen, bu isim...