106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Bâki Aleme Açılan Kapı

Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri Kuran-ı Azimüşşan’da, “O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.”(Mülk/2) buyurmuştur. Ölüm bir hakikat, kaçınılmaz bir mukadderattır. ...

TASAVVUF / Nübüvvet ile Velayet Arasındaki Fark

Veliler, “Suğra, Kübra ve Ulya” olmak üzere üç ayrı mertebe de bulunurlar. Suğra mertebesi veliliğin en alt mertebesi olup, velinin seyr-ü sülûkü esnasında elde ettiği bir kısım bilgi ve marifetin, Allah’ın isim ve sıfatlarının gölgelerine ait tecellilerine eriştiği durumdur. Bu, veliliğe aday konumunda olan kimseye bir başlangıç niteliği arz eden temel eğitim gibi bir şeydir. Veli zât; bu mert...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Es-Seyyid Eş-Şerif Ahmedi Kebir Rufai Hazretleri 2

eyyid Ahmed er-Rufai'nin yolu Kur’an’ın gösterdiği yoldur, şeriatin özüdür, O’nun en büyük kerameti Kur’an'ın gösterdiği yolda istikrar üzere olmaktır. Kendisi de “Şeriata uymayan hiç bir yol Allah'a (cc) ulaşamaz, şeriat aynı tarikat, tarikat aynı şeriat” buyurmuşlardır. Eğer O’na tabi olduğumuzu söylüyorsak, O’nun çizdiği tasavvuf yolunda gitmeye çalışıyorsak Rufai Hz.lerinin anlattığı şu özl...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / İrşad

Abdullah Baba (ks) Hz.leri ümmi olduğunu her fırsatta belirtir, insanları Allah-u Teâlâ’nın (cc) ihsan etmiş olduğu ledünni ilim, rabbani feyz ve ilhamlarla irşad ettiğini beyan ederdi. “Bizim elimizde bir şey yok! Keramet Allah’ındır. Kudret Allah’ındır. Bizler, birer aracıyız” diye buyururdu....

ÜSVE-İ HASENE - Rahmet Peygamberinin Sabrı

“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara sûresi, 2/153.) Cenab-ı Zülcelal Hazretleri en büyük musibetleri peygamberlere, onlardan sonra evliyalara, onlardan sonra derecelerine göre insanın Allah’a olan yakınlığı nispetinde diğer kullarına vermiştir. Bu musibetler kulun olgunlaşmasında ve her şeyin mutlak sahibi olan Allah’ın varlık ve kudretini idrak etmesinde azami derecede önem taşır. Zira m...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / İslam'da Huzur Evi

Cenabı Zülcelâl Hazretleri; “De ki: "Gelin, size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım! O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, babanıza annenize iyilikten ayrılmayın” (Enam/151)buyuruyor....

OSMANLI PADİŞAHLARI / Çelebi Sultan Mehmed Han

Beşinci Osmanlı Sultanı olan Çelebi Mehmed Han’ın, otuz altı padişah içerisinde, dâhili karışıklıkların en şiddetlisini bertaraf etmiş olması ve Osmanlı Devleti’ni kısa zamanda yeniden eski güç ve kudretine ulaştırması sebebiyle mümtaz bir yeri vardır. Bilindiği gibi, gerçekte Müslüman olduğu halde kuru bir cihangirlik kavgasına girip papalığın da teşvik ve desiselerine kapılarak Osmanlı’ya saldı...

KISSADAN HİSSE / Basireti Açılmayan Derviş

Yıllarca üstadına hizmet eden, onun göstermiş olduğu usuller çerçevesinde Allah’a vuslat kapısını aralamanın gayretiyle gecesini gündüzüne katan bir derviş varmış. Bu derviş üstadına gönülden bağlı âşık, sadık, ihlaslı bir kimseymiş. Dergah içerisinde her türlü hizmete muhabbetle sarılan, yaptığı hizmetlerle üstadını memnun ederek ona yaklaşan bir seyir içerisinde hızla yol alıyormuş. Ancak, dervi...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Ömer-ül Faruk (ra)

Hz. Fahr-i Âlem (sav) bir gün sabah namazını kıldıktan sonra arkasını mihraba verip Ashab-ı Kiram’a: —Bugün içinizde rüya gören oldu mu? Diye sordular. Ashab-ı Kiram’dan cevap veren olmadı. —Ben bu gece garip bir rüya gördüm, buyurdular. Ashab-ı Kiram: —Ya Rasulullah takrir buyurun dinleyelim, dediler. Rasul-ü Ekrem anlatmaya başladı...

ESMA-ÜL HÜSNA / el-KuddÜS

"Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahi­bi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hâkim olan Allah'ı tesbih eder." (Haşr/23) Her eksiklikten münezzeh, “Her türlü noksanlıktan uzak, hatadan, gafletten beri, eksiklikten uzak, pek temiz.” Hatadan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz. Kuddüs ismi şerifi Kur'ân-ı Kerim'de “Haşr: 59/23” ve “Cuma: 1” ayeti kerimeler...

NEFSİN HASTALIKLARI / Cimrilik - Hasislik

“Allah’ın kereminden kendilerine verdiklerini (infakta)cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o kendileri için hayırlıdır. Tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.” (Ali İmran:180)...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Kabz ve Bast

Kabz (iç darlığı) halindeki zaman dilimleri uzun ya da kısa sürebilir. Bu, bazen Allah’tan uzaklaşma ile gelmiş bir küsuftur. Günah ile gelmişse tövbe ve istiğfar ile süresi kısaltılabilir. Bazen çok uzun kabzlar ümitsizlik vesilesi olur, insan bu durumlarda adeta hiç ışık görmez. Ne kadar uzun sürse, şart-ı adi planında insan iradesi, insanın günahları, insanın teveccühsüzlüğü onda rol oynasa da ...

HİKMETLİ SÖZLER / 5.Sayı

“Zulüm, ahde riayetsizlik ve hile denilen üç kötü haslet kimde varsa, zararları yine kendisine dokunur.” Hz. Ebubekir (ra) “Cennetin yolunu arayan cemaate sarılsın. Şeytan, tek kişiyle beraberdir” Hz. Ömer(ra) ...

MESNEVİ'DEN / İdamlık Adam

Zamanın birinde, asi ve günahkâr bir kimse vardı. Bütün fenalıkları ve kötülükleri işleyen kimse, fenalıklarının neticesinde hapsedildi ve idamına karar verildi. O kimse idam edilmeden önce padişah ile görüşmek istediğini söyledi padişahın huzuruna çıkardılar. Padişah; isteğin nedir? dedi. O fena kimse; affedilmesini istedi....

MÜMİNE ANNELERİMİZ / HZ. Aişe

“Beni Aişe hakkında incitmeyiniz.” Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in değerli hanımı ve ilk İslam halifesi Hz. Ebu Bekir'in kızı olan Hz. Aişe (ra) Allah'ın nasip ettiği aklı, kuvvetli imanı, hikmetli konuşması, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz (sav.)'i en iyi şekilde anlamaya çalışması gibi vasıfları ile tüm müminlere örnek olmuş bir Müslüman’dır....