106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU/ Şefkatin Fazileti

Müminler birbirlerini sevmede, merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı (bir mümin) acı çektiği zaman, diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler.” (Buhari)...

TASAVVUF / Kalbe Gelen Düşünce Çeşitleri

Kalbe gelen düşüncelerin bir kısmı şeytandandır. Onları tanımak ve zararını kalpten uzaklaştırmak için önce Allah-u Teâlâ'ya sığınmalı, sonra şu üç yolla onu defetmeye çalışmalıdır. 1-Şeytanın tuzak, hile ve oyunlarını tanımalıdır. 2-Şeytandan gelen vesvese ve çağrıyı basite alıp kalbi ona bağlamamalıdır. 3-Kalp ve dil ile Allah-u Teâlâ'yı zikretmeye devam etmelidir. Hiç şüphesiz yüce All...

Usve-i Hasene- Peygamberin Ailesine Muamelesi

Allah'ın Resul'ünün çok eşli olma nedenlerini anlaya bilmemiz için, öncelikle eşlerini hangi sebeplerle aldığını bilmemiz gerekir. Hz. Hatice. Hz. Peygamber'in ilk ve en sevgili eşi. İlk iman eden, bütün malını İslâmiyet'in yayılmasına ayıran yüce insan. Allah'ın Elçisi'nin 25 yaşında iken evlendiği eşi, 40 yaşında dul ve iki çocuk sahibi idi. 25 yıl mutlu bir evliliğin neticesinde 2 oğul ve 4 ...

Gökyüzündeki Yıldızlar / ZÜBEYR BİN AVVAM

Uhud savaşı bitmişti. Peygamber efendimizin vefâtı şayiası Medîne’ye ulaşınca, Peygamber efendimizin halası Safiyye hâtun hemen Uhud’a hareket etti. Uhud meydanına gelince, oğlu Zübeyr’i ve Hz. Ali’yi görüp, önce Resûlullahın hâlini sordu. Hz. Ali, "Hamdolsun iyidir" deyince, ferahladı. Fakat Hz. Safiyye, "Onu bana göster" deyince, Hz. Ali, Peygamber efendimizi gösterdi. Peygamberimiz yaralı idi. ...

İSLAM ALİMLERİ / Hz. Şems ve Hz. Mevlâna

Hz. Mevlâna’ nın Hz. Şems ‘e Olan Aşkı Ve Bağlılığı...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Sema Hakkındaki Görüşleri

Sema Hakkındaki Görüşleri Asrımızın mana Sultanı, Turuk-u Aliyyenin güzide temsilcisi, muhterem Üstadımız, Nevşehirli Abdullah Gürbüz Baba Hazretleri, çağımızda icra olunan ‘Sema’nın gerçek gayesine uygun tarzda yapılmasının, Tasavvufa yapılan en kalıcı hizmet olduğuna işaret ederdi. Kendisi de bir ‘MEVLEVİ’ Üstadı olan muhterem Üstadımız, iyi bir Tasavvuf terbiyesi ile yetişmiş mutedil bir Sufi ...

MÜ'MİNE ANNELERİMİZ / ATİKE bint ZEYD (R.A)

DÖRT KOCASI DA ŞEHİT OLAN ÖRNEK KADIN: ATİKE bint ZEYD (R.A) Medine'de cennetle müjdelenen Said bin Zeyd'in kız kardeşi Atike zeki, cesur ve aynı zamanda olaylar karşısında yıkılmayan metin bir hanımdı. ...

NEFSİN HASTALIKLARI / Bahanecilik

Bahane; ileri sürülen, yerinde olmayan sebep ve uygun düşmeyen özre denir. Bahane’nin içeriğinde verilen işi yapmamayı sebepler üreterek, yalan dahi söyleyerek üstünden atmak vardır. ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Evliyayı Nasıl Tanırız? Nasıl Olur?

Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hz.leri, veli, evliya kavramlarını kendisine sorduğumuz da mübarek ağızlarından bizlere şöyle anlattılar; Allah-u Teâlâ Hazretlerinin, Evliya kullarını bilip tanımanın alameti vardır. Şeriatı düzgünse, ahlakı güzelse, eliyle, diliyle, şehvetiyle, kimseye zarar vermiyorsa, O insan evliyadır....

MUHİDDİN İBNİ ARABİ HZ.LERİNDEN NASİHATLER

FÜTUHÂT-I MEKKİYYE'DEN GÜZEL AHLÂK SAHİBİ OLMAK Kardeşim! Güzel ahlâk sahibi olmanı tavsiye ederim. Huyun güzel olsun. Çirkin şeylerden uzak dur. Çünkü Efendimiz (s.a.v): “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü'l Hulk,8) buyuruyor....

DERVİŞLİK YOLU / 57. MECLİS

Evlatlar! Zerre miktar dahi olsa, sözlerimi tasdik ediniz. Siz evi­nizde ve mülkünüzde istediğiniz gibi hareket etmekte serbestsiniz. Sizden yalnız doğruluk ve ihlâs istiyorum. Bunun yararı sizedir. Sizi, sizin iyiliğiniz için istiyorum; benim için değil. İç ve dış konuşmalarınızı bir kayda bağlayınız. Çünkü sizi daima gözeten melekler var. O melekler daima dışınızı murakabe eder. Hak ise içini...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ Her Varlığa Duyulan Sevgi Aynı mıdır? Allah (cc) Sevgisine Nasıl Ulaşılır?

Her Varlığa Duyulan Sevgi Aynı mıdır? Allah (cc) Sevgisine Nasıl Ulaşılır? İnsanda birçok sevgi çeşidi vardır. Bunlar; Rahmani sevgi, nefsanî sevgi, şehvani sevgi, hayvani sevgi ve şeytani sevgidir. Bu sevgileri ayırt etmek pek güçtür. Bu sevgilerin beden ve zahire hitap eden yönü olduğu gibi ruha ve manaya hitab eden yönü de vardır. Bütün bunları ayırt edebilmek için Mürşid-i Kamil gereklidir. B...

ESMA-ÜL HÜSNA / EL MUİD (CC)

EL MUİD (CC) Mahlûkatı yok ettikten sonra tekrar yaratan "Allah, ilkin mahlûkunu yaratır, sonra onu (ölümün ardından diriltip) alır. Nihayet hepiniz O'na döndürüleceksiniz." (Rûm: 30/11) El-Muid lügatta, "avd" kökünden ve ifâl babın­dan "i'âde" mastarından gelir ki; "bîr şeyin tekrar edilmesi" manasındadır. Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı ola­rak "mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten sonr...

SULTANLARIN SOFRASI/ ŞEYH ŞEMSİ TEBRİZİ'DEN

Pir Muhammed'e sordular: Kamil-i Tebrizî'nin hırkası Önünde ne hale geliyorsun? Tıpkı doğan pençesine tutulmuş, bir serçeye dönüyor, sonra da diyorsun ki, «Doğanı öldüreyim de kendimi kurtarayım, çünkü o kendi hesabına yaşıyor.» «Bu zembil sözünün şerhi nedir?» diye sordu. O da şu cevabı verdi: «istiyorum ki, büyüklerin sözlerini derleyeyim; söylediğim hürmetli sözler hep onların sözleri olsun....

GÜNCEL SORULAR/ ALLAH YOLUNDA İNFAK

"Ey Muhammed! Allah yolunda" sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki: "İnfak ettiğiniz hayırdan; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara verin. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir." (Bakara:215) Ahseni takvim olarak yaratılan, meleklerin secde etmeleri ile taltif edilen, insan denen eşref-i mahlûkata Allah (cc) sayısız nimetler ihsan etmiş, ar...

ÇOCUK KÖŞESİ/ Hazreti Muhammed’in Hayatı

Günahlardan Uzak Hemen her hareketiyle yaşıtlarından ayrılan Efendiler Efendisi,artık yirmi yaşlarına gelmiş ve her haliyle Mekkelilerin takdirini kazanmıştı.Hadiselere karşısındaki duruşu,ortaya koyduğu yorumlar ve tanınmış,Mekkeliler O’na artık Emin yada Muhammedü’l Emin demeye başlamışlardı.Yakın çevresinde de kendisi gibi temiz insanlar vardı.Ya onlarla olmayı ya da yalnız kalmayı tercih e...

Belde Sultanları/ KASTAMONU

XVI. yüzyılın büyük velilerinden, asıl adı Mehmed Muhyiddin olan Benli Sultan Hazretleri, Ilgaz dağlarının eteğindeki Ahlat (halk arasındaki adı Tekke Köyü) Köyü’ndeki muhteşem Külliye içindeki türbesinde yatmaktadır. Yanağındaki bene nispetle Benli Muhyiddin Efendi, Benli Sultan olarak tanınmıştır. Doğduğu yer olarak Merkez Ahlat köyü kabul edilmekle beraber, Tosya veya Sivas taraflarından buraya...

Hikmetli Sözler

“Kuvvete dayanmayan adalet acizdir. Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir.” Sıddık-ı Ekber Hz Ebubekir(R.A)...

MESNEVİ'DEN / HAK ÂŞIKLARININ HAYATI ÖLÜMDEDİR

nsanın hakîkatini bilmeyen ve mânevî zevkten habersiz olan kişi, her zaman mihnete, derde âşıktır. Kalk da; "And olsun ki şehre" âyetinden; "İnsan mihnet içinde yaratılmıştır." ayetine kadar oku. Senin cemâlinin nuru tecellisi ile dünyaya bağlılıktan, kederden, mihnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da mânevî kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, tertemiz oldum. Bu vah vah demeler...

NEBİLER SİLSİLESİ /HAZRET-İ EYYÛB

Hastalıktan Kurtuluş Rahîme Hatun, yiyecek aramaya çıkmıştı. Bu arada Cebrail -aleyhisselâm- gelerek Cenâb-ı Hak'tan: “–Ey Eyyûb! Belâ verdim, sabrettin.. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim!” haberi ile şu emri getirdi: “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su!” (Sâd, 42) Eyyûb -aleyhisselâm-, ilâhî emir mucibince ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar fışkırdı. O...