106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU/ KURBAN

Bismillahirrahmanirrahim [Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] “Biz her ümmete, (kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. ...

TASAVVUF / SADAKA VERMENİN ÖNEMİ

“Sadakaları Allah alır” (Tövbe suresi – 104) Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki: “Kim helâl kazancından bir hurma tanesine denk gelecek kadar sadaka verirse. (Zaten Allah (cc) helâl kazançtan verilmeyen sadakayı kabul etmez.) Allah (cc) onu bereket ve hoşnutlukla kabul eder ve sizden biriniz erzakını nasıl büyütüp çoğaltırsa o sadakayı öyle artırır da dağ gibi olur.”...

Usve-i Hasene- Peygamberin Ailesine Muamelesi

Bir Aile Reisi Olarak Peygamberimizin Hanımlarına Yardım Etmesi "Allah Resulü de bir beşerdi. Elbisesini diker, koyunlarını sağar, kendi işlerini yapardı." (İbn-i Hanbel, VI, 256)...

Gökyüzündeki Yıldızlar /Ebu Ubeyde Bin Cerrah Hazretleri

Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin; uysal, uyumlu, herkesle iyi geçinmesini bilen bir yapısı vardır. Sosyal ahengi, kardeşlik ruhunu muhafaza etmeye özen gösteren ve bu uğurda kendisine takdim edilen makamları bile elinin tersiyle itebilen bir insandır. Bunun en güzel örneklerinden biri Selasil Gazvesi'ndeki tavrıdır. ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / HZ. MUHAMMED ŞEMS-İ TEBRİZİ

“Ben bir memleketin zâhidi ve bir minberin sahibi idim; Gönlümün kazası Beni; Sana ellerini çırpıp gelen bir âşık yaptı.” ...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / ABDULLAH BABAM HER ZAMAN HER YERDE YANIMIZDA

Mürşidi kâmil olan zatlar hakkında söylenmesi gereken söz; onların vasıflarının Allah-ü Teâlâ’nın koruması altında olduğunu kabul etmektir. Mürşidi kâmiller Allah’ın yeryüzündeki eminidirler. Onlarla beraberlikte çok hayır ve bereket vardır. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun” (Tövbe/119) ...

MÜ'MİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Esma Binti Ebu Bekir

Bir Sabır ve Feraset Timsali… Hicret’in üzerinden iki yıl geçmesine rağmen müslümanlar arasında yeni bir doğum olmamıştı. Bunu gören yahudiler ve münafıklar, müslümanların moralini bozmak için “Biz müslümanlara büyü yaptık. Onların çocukları olmaz” demeye başladılar. ...

NEFSİN HASTALIKLARI / TEŞEBBÜH

"Sonra (Ey Muhammed) Seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma. " (Casiye; 18) Teşebbüh; kendini benzetmeye özenme, zorla başka şeye benzemeye çalışma demektir. Bir millete veya kişiye benzemeye özenenler, benzemek istedikleri derecede onlarla ortak değerdedirler. Yani o değer küfür ise küfürde, isyan ise isyanda, iyi hal ise iyi hal...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / MÜRŞİDİ KÂMİLLERİN ÖZELLİKLERİ

Üstadımız bir sohbetlerinde, Allah-ü Teâlâ’nın bu ümmete olan şefkat ve merhametinden bahsederek buyurdu ki: “Peygamber Efendimiz (sav) çok müteessir olduğu bir gün: Ya Rabbi! Beni, insanlara ve cinnilere peygamber kıldın. Ömrüm kısadır, ümmetimin ömrü de kısadır. Ümmetim günahkârdır. Ümmetin ahir zamanda yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların hali ne olacak; diye ağladı. ...

NEBİLER SİLSİLESİ / HAZRET-İ ÜZEYR

Yüz Senelik Bir Ölümden Sonra Tekrar Diriltilerek Kıyametteki Yeniden Yaratılışa Misal Olan HAZRET-İ ÜZEYR Aleyhisselam Hz. Üzeyr Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam’ın neslindendir. Tevrat’ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Yahudilerce “Ezr┠olarak bilinir....

MESNEVİ'DEN / KİMİN GÖNLÜNDEN BİR KAPI AÇILIRSA, O HER ZERREDE BİR GÜNEŞ GÖRÜR

Kimin canı, şehvetten, hiddetten, nefsanî arzulardan arınmış, temizlenmişse, o kimse mânâ âlemini ve mânâ sarayını çabucak görür. Hazreti Muhammed (sav) Efendimiz, hiddet ateşinden ve şehvet dumanından arınmış olduğu için nereye baksa, orada, Allah'ın hikmetini, kudretini, yaratma gücünü görürdü. Ey gözü ve gönlü açılmamış kişi, seni kötülüğe sevkeden nefsânî isteklerdir. Şeytanın vesveselerine yo...

MUHİDDİN İBNİ ARABİ HZ.LERİNDEN NASİHATLER

CÖMERTLİĞİN FAZİLETİ CİMRİLİĞİN KÖTÜLÜĞÜ Sadaka verme hususuna önem ver. Çünkü yüce Allah, sadaka veren erkekler ve kadınlara büyük mükâfat vâdettiği gibi mağfiret edeceğini de bildirmiştir. Sadaka farz veya nafile olarak yapılan infaktır. Farz olanına zekât denildiği gibi nafile olanına da tatavvu denilir. Farzı eda edersen, cimrilik illetinden kurtulmuş sayılırsın. Tatavvu olarak verdiğin sad...

DERVİŞLİK YOLU / Nefisle Cenk ve Şekli

Muhalefet kılıcı ile nefsini her öldürdükçe Allah (CC), onu yeniden diriltir. Dirilince yine senden birçok şeyler istemeye, seninle nizaa tutuşur. Kötülük kanatlarını açar; yine uçmaya başlar. İşte., bu sırada sana yine cihad düşer. Nefis ölmez; sen sağ oldukça o da olur. Yalnız o islah olur İşte sen, onu islah etmeye çalışacaksın. Ve bu yolda sana mükafat verilecek. İman sahibinin daimî vazif...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ Tefekkür Nedir?

İnsanoğlu, varlıkların en şereflisi ve kâinatın gözbebeği olarak yaratıldığı için, onun mes’ûliyet ve vazifeleri büyüktür. Buna göre de kendisine engin bir tefekkür kabiliyeti ihsan edilmiştir. Çünkü insan; yiyip içme, yaşama ve neslini devam ettirebilme bakımından diğer mahlûkatla benzer özelliklere dair nefsanî tefekkür ile değil, ancak kendisini inkişaf ettirecek ve bu vesileyle Cennet ve C...

KISSADAN HİSSE / Nefis ile mücadelenin mükâfatı

Vaktiyle meşhur Üsküdar yangınında, bir Paşanın kızı gece yangının korku ve telaşıyla evinden uzaklaşır. Gece çıkan yangın bütün mahalleyi sarar. Çok evler yanıp kül olur. Bu korku ile evinin yolunu kaybeden kızcağız, ne yapacağını şaşırır. O zamanlar şimdiki gibi elektrik yok. Her taraf karanlık, zindan gibi. Kızcağız, caminin yanındaki medreselerin birinde mum ışığı görür. Pencereden bakar ki, ...

ESMA-ÜL HÜSNA / EL-MUHSÎ (cc)

“Her şeyi tek tek bütün ayrıntılarıyla bilen, Nâ-mütenâhî de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen…” Her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Cenab-ı Hak ilmiyle her şeyi bilen, her şeyi ayrıntılı ve toplu olarak kuşatandır. O her şeyin gizliliklerine vakıf olan ve her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilendir. "El-Muhsî", "Eşyayı bütün ayrıntılarıyla bilip iha­ta eden, insanların dün...

SULTANLARIN SOFRASI/ Sultan Veled Hazretlerinin Gönül Sofrasından

Allah için tevazu gösteren kimseyi, Allah yükseltir. Bu bir övünmedir. Çünkü Allah için başkalarına karşı tevazu göstermek, hakikatte Allah'a karşı göstermektir ve bu da övünülecek bir haldir. Bir kimse ne kadar çok tevazu gösterirse o nispette büyür. Tevazu, o kimsenin bilgilerinin bir aynasıdır. Onun inancı, sevgisi ve bilgisinin derecesi tevazu nispetinde bilinebilir. Bu tevazu ile kendi büyükl...

GÜNCEL SORULAR/ Kurban ne demektir, hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yete...

ÇOCUK KÖŞESİ

Hazreti Muhammed’in Hayatı Amca Himayesi Peygamber Efendimiz hariç herkes yemeğe katılmıştı. Bahira, oradakileri birer birer süzdü. Kutsal kitaplarda okuduğu sıfatları hiç birinde göremeyince hemen sordu: -Geride kalan biri var mı? -Bir çocuktan başka kimse kalmadı, dedi biri....

Belde Sultanları/ KASTAMONU

Karadenizin güzel illerinden Kastamonu “Evliyalar Şehri” olarak da ün yapmıştır. Başta “ Şeyh Hacı Şa’ban-ı Veli Rahmetullahi aleyh” olmak üzere birçok Allah dostu mürşid-i kâmiller, âlimler abidler, nice Salih zatlar yetişmiştir bu beldelerde. Kastamonuluların dilinden düşmeyen bir söz vardır. “gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle her işiniz güle güle olsun” Bu söz şeyh Hacı Şa’ban-ı Veli’ye...

Hikmetli Sözler

HAZRETİ İSA (AS) “Hak olarak söylüyorum ki, kim ekinini, sürekli her tarafı saran zararlı otlardan temizlemezse, zararlı otlar o ekini yok eder. Kim de dünya sevgisini kalbinden çıkarmazsa bu sevgi onu öyle sarar ki artık ahiret muhabbetinin tadını alamaz.”...