106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

İSLAM BÜYÜKLERİ / Ebul Alemeyn Es-Seyyid Eş-Şerif Ahmedi Kebir Rufai Hazretleri

“Şüphesiz âl-i resulsün ya Rufai ced be cedBende-i bi çarenem geldim kapına yed be yedYa müridi la tehaf dedin bize oldu senedEl meded pirim efendim ya Rufai el meded”...

AYIN KONUSU / Hicret

Rasulullah (sav) Efendimiz, nübüvvetin ilk üç yılını, İslam’ın açıkça ilan edilmesi yönün de bir emri ilahi vaki olmamış olması nedeniyle gizli davetle geçirmişti.Nübüvvetin dördüncü yılıyla birlikte “(Ey Resulüm!Artık) Sana emrolunanı açıkla!Müşriklerden yüz çevir.Alay edenlere karşı Biz Sana yeteriz.” (Hicr 94) ...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Aile Münasebetleri

Abdullah Baba (ks) Aziz Hz.leri Kur’an ve sünnet çizgisinden zerre kadar ayrılmadı. O’nun aile münasebetleri de Hz. Peygamber (sav) Efendimizin aile münasebetleri gibiydi. Herkese, hepimize ışık tutacak bir aile yaşantısı vardı. Buna örnek verecek olursak:...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Ömer-ül Faruk (ra)

Künyesi Ebu Hafs’dır. Babası Hattab’tır. Dedeleri sıra ile Nevfel, Abdül-Uzza, Abdullah, Kurt, Rezah, Adiy, Ka’b’dır. Böylece Resulullah (sav) ile dokuzuncu dedede birleşirler. Hz. Ömer, Resul-i Ekrem’in ecdadına Hz. Ebu Bekir’e nazaran bir derece daha yakındır. Çünkü Hz. Ömer, Resul-i Ekrem ile Ka’b ismindeki dedesinde birleşir, Hz. Ebu Bekir ise Mürre’de birleşir, Mürre ise Ka’b’ın oğludur. Resu...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Müminin Özellikleri

Mümin; Allah’a iman eder, peygamber’lere iman eder, meleklerine iman eder, kitaplara iman eder, öldükten sonra dirilmeye iman eder, hayrın Allah’tan şerrinde, nefsimiz ve şeytandan olduğuna iman eder....

ÜSVE-İ HASENE / Tevazunun Zirvesinde

“Rahman’ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler...” (Furkan, 63) Merhum Muhaddis Kummi’nin : “ Resulullah (sav)’in ahlak ve sıfatlarını yazmak, birinin deniz suyunu bir kova ile boşaltmasına veya güneşi küçük bir delikten sarayına sokmaya çalışmasına benzer.” sözünün idrakinde olarak, onun ahlaki güzelliklerini anlatmada ki aczimizi anlayarak bu sayımız da ve bundan son...

OSMANLI SULTANLARI / Yıldırım Bâyezîd Han

Murad Han’ın Kosova meydanında şehadeti esnasında yaptığı vasiyeti üzere tahta çıkmıştır. O’da babası ve dedesi gibi adil ve kâmil bir padişahtı. İlim ehlini sever, onlara izzet ve ikram eylerdi. Abid ve zahid kimseleri ziyade hoş tutardı. Kendi zühdü de aşikârdı. Gece gündüz tâat ile meşgul idi. Eline içki kadehi dahi almamış, hatta çalgı çengi ve ney dahi dinlememiştir. Zamanın tarihçi ve şairle...

KISSADAN HİSSE / Çengici

Asırlar önce neşeli ve hoşça vakit geçirmenin vazgeçilmez bir tutku olduğunu düşünen,sefahat ile günlerini geçiren iki çengici (Çengici:Düğünlerde,eğlencelerde çalgı çalan kimse) varmış.Bunlardan birisi saz,diğeriyse keman çalarak insanları eğlendiriyor,zevki sefa içerisinde dertsiz tasasız bir hayat sürüyorlarmış....

ESMA-ÜL HÜSNA / el-Melik (cc)

“De ki: Ey Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin dilediğini de zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceye gündüzü katar gündüze de geceyi katarsın. Ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.” (Al-i İmran / 26–27)...

TASAVVUF / Velilik, Velayet, Veraset

Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hz.leri, veli, evliya kavramlarını kendisine sorduğumuz da mübarek ağızlarından bizlere şöyle anlattılar: Allah-ü Teâlâ Hazretleri’nin, evliya kullarını bilip tanımanın alâmetleri vardır. Şeriatı düzgünse, ahlakı güzelse, eliyle, diliyle, şehvetiyle, kimseye zarar vermiyorsa,o insan evliyadır....

NEFSİN HASTALIKLARI / Haset

“Yoksa onlar, Allah’ın lütfundan verdiği şeyler için, insanlara haset mi ediyorlar?” (Nisa Suresi, 54) Kalbin hastalıklarından olup; insanların dinine, dünya ve âhiretine, ahlâkına ve sıhhatine za­rar veren huylardan biri de hasettir. Haset; Allah-ü Teâlâ'nın kullarına ihsan ettiği nimetlere karşı kıs­kançlık duymaktır. Cenab-ı Hakk’ın takdirine müdahale ve taksimine itiraz manasına da gelir. C...

HİKMETLİ SÖZLER / 4.Sayı

“Müslümanlar’ın hiçbiri diğerini hakir görmesin. Zira Müslümanlar’ın küçüğü Allah yanında büyüktür.” Hz. Ebu Bekir (r.a)...

MESNEVİ'DEN / Rum Ülkesi Ressamları ile Çin'lilerin Ressamlıkta Bahse Girişmeleri

Çinliler; “Biz daha mahir ressamlarız.” dediler. Rum ülkesi ressamları ise; “Bizim üstadımız sizden daha üstündür.” Davasına giriştiler. Bunun üzerine padişah bir gün; “Davanızda hanginiz haklısınız? Bunu anlamak için sizi imtihan edeceğim.”dedi....

MÜMİNE ANNELERİMİZ / HZ.Fatmâ-tül zehra

“Fatıma benim vücudumun bir parçasıdır, onu inciten beni incitmiş, beni inciten de Allah’ı incitmiş olur.” (Müslim)Hz. Fâtıma (r.a) maddi olarak yoksul bir evde ve fakirlik içerisinde bir hayat sürdü; el değirmeninde un öğütürken taş çevirmekten avuçlarının içi kabarsa da arpa öğütüp ekmek yaptı. Ama yokluktan, yoksulluktan hiç şikâyet etmedi. Zâhidece ve sufiyâne bir hayat yaşarken kimseye dert...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Himmet

Üzerinde çokça tartışılan kavramlardan biri de himmet. Tasavvufî yaşantı sahiplerinin sıkça kullandığı himmet nedir? Niçin tartışma konusu yapılıyor, neresi yanlış anlaşılıyor? Himmet kavramını kullananlar niçin ve nasıl kullanıyor?...