106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU/ Zikreyle Hakk’ı Her Nefes

Allah-ü Teâlâ’yı zikret. Şunu bil ki: En çok anılmaya layık olan O’dur. O’nun derecesini yükselt. Şan ve şerefini yüce bil. Her yerde ve her zaman, O’nun fazlını ve ihsanını tanı. Ondan sonra, bu hali bütün varlığına taksim et. Velhasıl O’nun bütün kuvvet ve kudreti, senin her zaman ve her hareketinde görünmeli. Her halinde O’nun zikriyle olduğun bilinmeli....

TASAVVUF /SAADET VE ŞEKAVET

İnsanların iki kısım dışında olmadığını bilesin; yani: “Saâdet veya Şekâvet” Keza bu iki vasıf her insanda bulunur. Bir insanın ihlâsı ve iyilikleri galip gelirse; yani, nefsanî olan duygular ruhanî bir hal alırsa; o kimsenin şekavet -kötülük- tarafı, saadete -iyiliğe- çevrilir. ...

Usve-i Hasene- Peygamberin Ailesine Muamelesi

Bir Aile Reisi Olarak Peygamberimizin Hanımlarını Eğitmesi "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz." (et-Tahrîm 66/6) Bu ayet nazil olduğunda ashap; “Ya Rasulullah! Kendimizi koruyabiliriz, ya ehlimizi nasıl koruyacağız”, diye sordu. Resûlallah (sav); "Onlara Allah'a kul olmayı, tâat ve ibadeti emredersiniz. Allah'a isyan etmekten ve günah işlemekten de nehyedersiniz, işte ...

Hikmetli Sözler

“Olgun insan, zenginlere haset ile değil nasihat edinme nazarıyla; fakirlere kibirle değil tevazu ile, kadınlara şehvet ile değil şefkatle bakandır.” Marufi Kerhî Hazretler...

MESNEVİ'DEN / KUSURU, KÖTÜLÜĞÜ BAŞKASINDA DEĞİL, KENDİMİZDE ARAMALIYIZ

Bütün bilginler; "Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur." demişlerdir. Her kim daha fazla zalimse, kuyusu daha korkunçtur, daha karanlıktır. İlahi adalet, betere beter ceza buyurmuştur. Ey zalim... Sen zulmünle bir kuyu kazmadasın ama şunu bil ki: O kuyuyu kendin için kazıyorsun. İpek böceği gibi, kendi etrafını örme, kendin için bir kuyu kazacaksan bâri boyuna göre kaz. Zayıfları yardımcısız sanm...

Gökyüzündeki Yıldızlar / TALHA BİN UBEYDULLAH (r.a)

Müşriklerden çok keskin nişancı, attığını vuran bir okçu vardı. Bu Mâlik bin Zübeyr idi. Bu hain Peygamberimize (sav) nişan alıp bir ok attı. Rasulullah’ın (sav) başına doğru gelen bu oka başka hiç bir şekilde karşı koyamayacağını anlayan Hazreti Talha (ra) elini açarak oka karşı tuttu. Ok elini parçaladı. Parmaklarının bütün sinirleri kesildi. Elinin kemikleri kırıldı. Atılan oka elini tutması, c...

İSLAM BÜYÜKLERİ /Hz. MUHAMMED ŞEMS-İ TEBRİZİ

Şemsi Tebriz’i diye tanınan bu büyük evliyanın gerçek adı ve künyesi ‘Melik Dad oğlu Ali oğlu Muhammed Şemseddin’ dir. Şemseddin yani dinin güneşi lakabıyla anılmıştır. Yüksek kabiliyetlerle mücehhez hakikat ve mana erenlerinden ve evladı resulden olup seyyitlerdendir. Hicretin altıncı yüzyılında Tebriz’de M.1153 tarihinde doğmuştur. Henüz çocukluk yaşlarında iken bile yaşıtlarından çok farklı bir...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / MÜRŞİDİ KAMİL OLMANIN EHEMMİYET VE ÖNEMİ

Mürşidi kamil; akıl ve nefis bakımından külli ve cüzi bütün mertebeleri aşan ilahi isim ve sıfatları kendisinde toplayan ve bu isim ve sıfatların tecellilerine mazhar olan kimsedir. Gerekli olan bütün makam ve derecelere ulaştıktan sonra insanları terbiye ve irşat etmek için yüce Allah’ın yeryüzünde halife olarak görevlendirdiği kimsedir. Peygamber Efendimiz (sav), ...

MÜ'MİNE ANNELERİMİZ / ÜMMÜ EYMEN (r.anha)

“Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle Ben, Cennet’te şöyle yan yana bulunacağız." (Müslim) ÜMMÜ EYMEN (r.anha) Kâinatın en güzel yetimini koruyup gözetleyen sadakat timsali bir hanımefendi…...

NEFSİN HASTALIKLARI / IRKÇILIK

"Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır." (Hucurat;13)...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / KERAMET ALLAH’IN EVLİYALARININ ELİNDEN ZUHUR EDER

Nevşehir’de Üstadımız Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Fişekli Camisinde şiş burhanı yaptı. Bazı din adamları da oradaydı, şimdi isimlerini söylemeyeceğim. “Ehli tasavvuf bir sihirbaz gelmiş de camide şiş vurdu.” demişler. O zamanın müftüsü de; “Camide yapacağına sinemada yapsın, top sahasında yapsın gösterisini” demiş. Çok zorumuza gitti. Üstadımız gittikten sonra Ben de;...

NEBİLER SİLSİLESİ /Süleyman Aleyhisselâm

Süleyman Aleyhisselâm, Hüdhüd Kuşu ve Belkıs Allah Hz. Süleyman'a kuşların konuşma dilini öğretmiş ve bu üstün ilim sayesinde ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmasını sağlamıştır. Hz. Süleyman bu vesileyle kuşlarla bağlantı kurmuş, onlara dilediği şekilde hükmedebilmiştir....

MUHİDDİN İBNİ ARABİ HZ.LERİNDEN NASİHATLER

ZİKRULLAHIN BEREKETİ Size, kendi içinizde ve topluluklar arasında gizli-açık daima Hakk'ı zikretmeyi tavsiye ederim. Zira Yüce Allah (cc) şöyle buyurur: “Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim.” (Bakara;152)...

DERVİŞLİK YOLU / DERVİŞLİKTE NAMAZ

Bir kimse maneviyat ehli bir mürşid-i kâmilin terbiyesi altına girerek Tasavvuf yoluna süluk ettiği vakit, evvela şeriatını tam oturtması gerekir. Zira şeriat olmadan tarikat olmaz. Bunun için de evvela namazlarına büyük bir ihtimam göstermeli, farzların yanında nafile namazlara da devam etmelidir. Ancak namaz kılarken, namazın asli olarak ifade etmiş olduğu manaya erişmeyi, huzuru kalp ile namazı...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ Zekât ve Cimrilik

Yüce Allah (cc) buyuruyor ki: “Allah’ın kendi fazileti ile bağışlamış olduğu malda cimrilik ederek zekâtını vermeyenlerin, kendileri hesabına faydalı bir davranışta bulunduklarını sanmasınlar. Bu yaptıkları kendilerine kötülüktür. Cimrilik ederek yanlarında tuttukları zekât, kıyamet gününde, ateşten bir halka olup boyunlarına dolanacaktır.” (Âl-i İmran / 180) ...

KISSADAN HİSSE

Varlığın Bilmeye Ne Hacet Kürreyi Âlem İle Yeter İspatına Halk Ettiğin Bir Zerre Bile… Abdullah bin Mübarek Hazretleri, bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve; 'Zavallı, çocuklukta çobanlık yaparsa, büyüdüğünde Allah-ü Teâlâ’nın ibadet ve marifetine nasıl erişir?' dedi. Sonra kendi kendine; ...

ESMA-ÜL HÜSNA / EL-VELİ (cc)

"Allah gerçek dosttur." (Şûra: 42/9) Yardımcı ve dost, iyi kullarına dost. "El-Veli" Kur'ân-ı Kerim'de 13 kere zikredilmiştir "Allah inananların dostudur. Onları karan­lıklardan aydınlığa çıkarır." (Bakara: 2/257) “Allah mü’minlerin dostudur." (Âl-i İmrân: 3/68) O, övgüye lâyık velidir." (Şûra: 42/28)...

SULTANLARIN SOFRASI/ EŞREFOĞLU RÛMİ HAZRETLERİNİN GÖNÜL İKLİMİNDEN RIZKIN TEVZİİ

Bir defasında, Peygamber Hz. Musa Aleyhisselam Allah (cc)'a niyazda bulundu: "Ya Rabbi ahmaklara rızkı çok verirsin. Onlar da bunu boş ve faydasız yerlere harcarlar. Senin yolunda bulunmayı hiç düşünmezler. Akıllılar ise Senin verdiklerinden yine Senin yolunda harcarlar." Şanı mübarek ve yüce olan Allah, Musa (as)'ya cevaben buyurdu ki: "Ya Musa! Akıllılar, rızkın Allah (cc)'tan olduğunu anlası...

GÜNCEL SORULAR/ DÜNYA NEYE BENZER?

Vehb bin Münebbih (ra) demiştir ki: İlk dirhem ve dinarlar basıldığında iblis aleyhillane bunları eline alarak öptü, önüne koyduktan sonra; “Sizleri helalinden kazanarak sevenlerin vay haline. Haram yoldan kazanıp sevenlerin de vay haline!”, dedi....