106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU/ Kur’ân-ı Kerîm Okumak ve Ahkâmına Tâbî Olmak

“Allah Teâlâ, mahlûkunu yaratmazdan bin yıl önce, Tâhâ ve Yâsîn surelerini okudu, Melekler Allah-ü Teâlâ'nın Kur'ân okuyuşunu dinlediklerinde dediler ki, Cennet o ümmete olsun ki bu okunan kelâm onun üzerine nâzil olacaktır. Cennet o göğüslere olsun ki bunu yüklenecektir ve Cennet o dillere olsun ki bununla konuşacaktır.” (Dârimî)...

TASAVVUF / GÜZEL AHLAK

Güzel ahlâk, peygamberlerin, salihlerin sıfatı ve hâlidir. Ahlâk güzelliği ise insanı Allah’a (cc) yaklaştıran ve sayısız nimetlere ulaştıran bir kapıdır. "İslâm, güzel ahlâktır" buyuran Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), kendisine en sevimli olanların, güzel ahlâk sahipleri olduğunu bildirmiş ve ''Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?'' sorusuna da ''Ahlâkı en güzel olanlardır" cev...

Üsve-i Hasene/PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN AİLESİNE MUAMELESİ

"Bana, güzel koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazdır." (Nesâî) Allah-ü Teâlâ Nisa suresinin 19. Ayetinde; "Kadınlarla iyi geçinin." buyurarak erkekleri ikaz etmiş ve kadınlara değer vermelerini istemiştir. Allah katında aile reisinin değeri, eşine ve yakınlarına verdiği değerle ölçülür. Bu konuda Hz. Peygamber (sav): “En hayırlınız, aileniz için hayırlı olandır. Bana gelince be...

Hikmetli Sözler

"Sizden hiç kimse çalışmayı bıraktığı halde oturarak 'Ey Allah'ım! Bana rızık gönder' demesin; zira biliyorsunuz ki gökler altın ve gümüş yağdırmamaktadır." Ömer-ül Faruk (ra) Hazretleri...

MESNEVİ'DEN / GAYBA İMAN ETMEK, GÖRÜNEN ŞEYE İMAN ETMEKTEN DAHA DEĞERLİDİR.

Görünmeyene ibadet etmek, kulluk etmek güzeldir. Efendisinin huzurunda değilken de kulluğu korumak, itaatten çıkmamak pek hoş bir şeydir. Padişahı yüzüne karşı öven ile padişahın yanında bulunmadığı halde ondan utanan, çekinen, onu seven bir olur mu?...

Gökyüzündeki Yıldızlar / TALHA BİN UBEYDULLAH (r.a)

Şehadet Müjdesini Taşıyan Bir Cesaret Abidesi… Aşereyi Mübeşşereden yani dünyada iken Cennet’le müjdelenen on sahabeden biri olan Talha bin Ubeydullah (ra) Hazretleri, birçok savaşa katılmış, Allah Rasulü’nü (sav) en güzel biçimde korumuştur. O’nun Rasulullah (sav) Efendimize karşı öyle bir muhabbeti ve sadakati vardır ki bunu ispat eden bir çok hadise vuku bulmuştur....

İslam Büyükleri/ İSMAİL FAKİRULLAH TİLLOVİ HZ.

İsmail Fakîrullah Hazretleri tevekkül sahibi olup, kazaya rıza gösterirdi. Allah-û Teâlâ'dan gelen dert ve belâları sevgilinin kemendi olarak kabul eder, severek karşılardı. Bütün yaptığı işleri Allah-ü Teâlâ'nın rızası için yapar, dünyaya hiç meyletmezdi. Dinin emirlerinden kıl ucu kadar ayrılmazdı. Orta boylu, buğday benizli, çok güzel bir görünüşü vardı. Kaşları yay gibi olup, arası açıktı. Göz...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / SEYR-İ SÜLÛK

Asrımızın mana sultanı, Hak yolda mürşidimiz, Ehl-i Sünnet caddesinde rehberimiz, Üstadımız, Nevşehirli Abdullah Gürbüz Baba (ks) Hazretleri, Seyr-i Sülûk hakkında bizlere pratik değeri yüksek olan pek çok açıklamada bulunurdu....

MÜ'MİNE ANNELERİMİZ / ÜMMÜ ZÜFER (r.anha)

"Allah sabredenleri sever. " (Al-i İmran, 146) Hak’tan gelene sadece O’ndan geldiği için sabreden, O’nu üzmemek için halinden şikayet etmeyenlere ne mutlu… Ne mutlu onlara ki, başlarına sabrettikleri için dostluk makamında, “evliyaullah” olarak anıldılar ve dünyada iken Cennet’le müjdelendiler....

NEFSİN HASTALIKLARI / ŞİRK

«Şüphesiz, kim Allah’a ortak koşarsa, Allah ona Cenneti haram kılmıştır ve onun gideceği yer Cehennem’dir. Zalimlere orada bir yardımcı da yoktur» (Maide, 72) İnsanlık tarihi, şirkle tevhid arasındaki mücadeleden ibarettir. Bu mücadele günümüzde de halen devam etmektedir. Bütün peygamberlerin tebliğlerinde vurguladıkları temel esas, tevhiddir. Kur’an-ı Kerim’in üzerinde en çok durduğu konu tevh...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / ALLAH-Û TEÂLÂ CÖMERTLERİ SEVER

Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri Kur’an-ı Kerim’de: “Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim Benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." (Bakara Suresi, 38) buyuruyor. Kalpleri tenvir eden Allah-ü Teâlâ Hazretleridir. Hidayet ancak Allah’a (cc) mahsustur. Bunu size anlatmamım maksadına gelince:...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hazreti Süleyman Aleyhisselam

“Andolsun, biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik: "Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun." dediler. Süleyman, Davud'a mirasçı oldu...” (Neml Suresi, 15-16)...

MUHİDDİN İBNİ ARABİ HZ.LERİNDEN NASİHATLER

VERÂ SAHİBİ OLMAK Yeme ve içmede verâ sahibi olduğun gibi konuşmalarında da verâ sahibi ol. Verâ, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak demektir. Bir şey şüpheli ise gönlünü tırmalar. Kalbini ona yatmaz. Efendimiz (sav) buyurmuşlardır ki: "Günah yüreğinde iz bırakıp kalbinin yatmadığı şeydir." (Tirmizi, zühd,52)...

DERVİŞLİK YOLU / Dervişlik de Himmet

Kâinatın her zerresini ve olmuş olacak ne varsa hepsini Allah yaratmıştır ve O yaratır. İnsanlar âlemi de bu kâinatın cümlesindendir. Binaenaleyh, insanoğlu da bu Rabbani kudretin hâkimiyeti altındadır. O da Allah’ın kudretinin kabzasındadır. İnsanoğlunun her ferdi, yaratanın tasarrufu altındadır. Ve insanoğlu da noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olan Allah’ın kuludur. O, yüce kudret sahibi Alla...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP/ MÜRŞİDİ KÂMİLE TABİ OLMANIN NİMETİ

Kuddusi Baba (ks) Hazretleri, yaşadığı dönemde mürşidi kamil bir zât ve zamanının Kutbu idi. Bu mübarek zât vefat edeceğinde dervişlerine şöyle söyler: “Ben ölünce sala vermeyin. Sabah namaza gelen cemaat kaç kişiyse, onlarla cenaze işlemlerimi yapın” Kuddusi Baba vefat eder. Caminin müezzini de dervişidir ama üstadı haber etmeyin dediği için, sabah namazına gelen sekiz on kişi ile birlikt...

KISSADAN HİSSE / Hurma Çalan Hırsız

Rasulullah (sav) Efendimiz; beytül malın başına ashabından birini nöbetçi olarak bırakmıştı. Bir gece nöbet sırasında bu sahabe hurma çalan bir hırsız görür. Hemen müdahale ederek hırsızı yakalar ve; “Seni Allah'ın Rasulü’ne götüreceğim” der. Hırsız bunu duyunca yalvarmaya başlar;...

ESMA-ÜL HÜSNA / EL-METİN (CC)

Çok güçlü, çok sağlam… Metin, metanet kökünden gelir. Çok kuvvetli, çok sağlam, her durum ve tavır karşısında dayanıklılığını koruyan demektir. Hiçbir iş Allah'a zor gelmez. Hiçbir şey O'nu âciz bırakamaz. Hiçbir şey O'nun iradesine karşı ge­lemez. Hiçbir şey O'nun kuvvetinden kurtulamaz. O, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Yüce Allah buyuruyor:...

SULTANLARIN SOFRASI/ İmam Gazali Hazretlerinin Gönül Sofrasından Karı Koca Hakları

Bil ki kadınların erkekler üzerinde çok hakları vardır. Onlara güzel ahlâk göstermek, eziyetlerine tahammül etmek ve onlara merhamet etmek bu hakların genel prensipleridir. Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur: 1- "Kadınlarla iyi geçinin. Birisinden hoşlanmazsanız, umulur ki Allah hoşlanmadığınız bir kadını sizin için çok hayırlara vesile kılar" (Nisa,19) 2- "Yanınızdaki arkadaşınıza ihsan ve ...

GÜNCEL SORULAR

Kadir Gecesi ve Ramazan Ayında Hangi Manevi Hadiseler Vuku Bulur?...

Belde Sultanları/ Erzincan

APÎR MUHAMMED ERZİNCÂNÎ HAZRETLERİ Pir Muhammed Erzincânî Hazretleri, Erzincan kasabalarından Kaleriç'te doğdu. 1464 (H.869) tarihinde Erzincan'da zelzelede şehit oldu. Kabr-i şerifleri, Erzincan'da Câmi-i Kebir yanındadır....