106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Abdullah Baba (ks) Hazretlerinin Manevi Görev Alışı

Üstadımız Abdullah Baba (ks)Aziz Hazretleri şöyle buyurdular; Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri, Peygamber (sav) Hazretlerini bütün insanlara ve cinnilere gönderdiği için, Rasulullah AleyhisselatüVesselam Efendimiz gayet mahzun olup Cenabı Zülcelâl Hazretlerine dua da bulunur: “İlahi Ya Rabbi! Bu güne kadar iki yüz yirmidörtbin peygamberini, kullarını irşad için gönderdin. ...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Halkın İçinde Hakk İle Beraber Olma Şiarı

Üstadımız Abdullah Baba Hz.leri Ankara’ya yaptıkları bir seyahatteyaşamış olduğu bir hadiseyi bizlere şöyle anlatıyor.İnsanların dış görünüşüne göre yargılamamamız gerektiği ile ilgili bir misal getirerek: Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri kullarının saçına sakalına değil kalbine bakar, nazargâhı ilahi kalptir. Dış görünüşü ile insanları değerlendirmeyin. Bize gençliğimizde İslam’ı gerçek manası ile ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Kadınla Erkek Bir Arada İbadet Yapamaz

Kadınlı erkekli zikir olmaz. Bazı sapıklar var, kadınlı erkekli zikre oturuyorlar. Ne yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ne Rasulullah (sav) Efendimizin sünnetinde kadınla erkeğin bir arada yapabileceği bir ibadet şekli yoktur. Bunu sizlere bir misalle anlatalım inşallah. Bir gün, Denizli’ye gittik. Orada bulunan kişiler;...

ESMA-ÜL HÜSNA / Eş- Şehid (Cc)

“Şüphesiz Allah her şey üze­rine şahittir” (Nisa: 4/33) “Şahit olarak Allah yeter” (Nisa: 4/79) “Her yerde hazır olan ve her şeyi gören” anlamına gelen “eş-Şehid” ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ismi olarak yirmi defa geçmektedir....

TASAVVUF / Organların Takvası

Birinci bölüm göz takvası hakkındadır. Göz takvası, gözün haram şeylere bakmaması ve malayani olanlara da takılmamasıdır. Çünkü kişinin başına gelen afetlerin, belâların çoğu gözlerin bakışından gelir. Bu hususu üç noktada açıklayabiliriz: 1 - Cenabı Hak, Kur'an-ı Kerim’inde:...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimizin Tefekkürü

Tefekkür, herhangi bir mesele hakkında derin derin düşünme, zihni yorma ve işin şuuruna varma faaliyetidir. Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için, Allah’ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkün; fakat Allah’ın zatı hakkındaki tefekkür mümkü...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hz. Saîd Bin Zeyd [ ra]

Aşereyi Mübeşşere'den, yani hayatta iken Cennet ile müjdelenen on sahabeden biridir. Babasının adı Zeyd bin Amr ve annesi de Fatıma binti Bace’dir. NesebenRasulullah (sav) Efendimiz ile akraba olup, soyları Kâ’b bin Lüey’de birleşmektedir. Künyesi Said bin Zeyd bin Amr şeklindedir. Lakabı Ebu Aver ve Ebu Sevr’dir. Cahiliye devrinde bile puta tapmayan, Allah’ın varlığı ve birliğine inanan, kız ç...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Ebûl Hasan El– Harakânî Hazretleri

EbûlHasan el-Harakânî Hazretleri, Horasan bölgesinin batısındaki Bistâm’a bağlı Harakân’da dünya­ya geldi. Hicrî 352’de (963) doğduğu kabul edilir. Adı Ali bin Cafer, künyesi EbûlHasan, nisbesi el-Harakânî’dir.Hasan el-Harakânî Hazretlerinin; uzun boylu, güzel yüzlü, alnı geniş, gözleri irice, rengi kumral idi. O bu fıtratıyla Hazreti Ömer’e (ra) çok benzerdi. Tabiatı, huyu, ahlâki cihetiyle yaşad...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Seyyide Nefise (R.Anha)

Hani Peygamber Efendimiz (sav); “Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı yapışırsanız kurtuluşa erersiniz.Onlar Kur’an ve Sünnet’tir; buyuruyor ya…İşte sevgili okurlarımız inşallah bu hafta, diğer mümine hanımlar gibi Kur’an’a ve Sünnet’e sımsıkı yapışan ve nefsinden aziz bilen bir Allah dostunun hayatını nakletmeye çalışacağız....

NEFSİN HASTALIKLARI / Sihir ve Büyü Yapmak

“Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet (felâket) gelip çatmaz” (Teğabûn;11) Dinimiz İslam; sihir ve büyü yapmayı, insanların arasını bozmak ve zarar vermek için muska yazmayı, en büyük günahlardan biri sayıp yasaklamıştır.Sihir ve büyü vardır. İslam, sihrin varlığını inkâr etmemiş, fakat tevhid inancına zarar verdiği, kontrolü mümkün olmadığı ve genellikle kötüye kullanıldığı için yasaklam...

NEBİLER SİLSİLESİ / Musa Aleyhisselam (5. Bölüm)

Andolsun Musa'yı: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat" diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.(İbrahim Suresi, 5) Tevrat’ın Nüzulü ...

Muhiddin Arabi Hz.lerinden Nasihatler

Allah’a Yaklaştıracak Taatler İçinde bulunduğun hal ve durum neyi gerektiriyorsa bütün gücünle seni Hak Teâlâ'ya yaklaştıracak taat(İbadet etmek. Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek. İtaat etmek.)lerdebulunmaya devam et. Allah-u Teâlâ içinde bulunduğun zaman ve hal lisanıyla hangi taati işlemeni murad ediyorsa onu yapmaktan geri durma! Sen gerçekten iman etmiş ve imanın tadını tatmış ise...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / İrade Nedir?

İrade, kalbi, Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgisine, rızasına, isteğine bağlamak; malı mülkü terk edip fâni ve helak edici şeylere hükmetmek; rahatı terk etmek, mubah şeylerden yüz çevirmek; Allah'ı arzulamak ve O'nun muhabbet ateşinde yanmaktır. Bir pervanenin bile kendini mum ışığında yaktığını görmüyor musun? Miskin bir pervane bile kendini ateşe atıp yakıyor da bu yanıştan bir hayat umuyo...

SULATANLARIN SOFRASI/ İbrahim Dusuki

İbrahim Dussuki Hazretlerinin Sohbet Meclislerinden Ey gönlümün yavrusu! Azim himmetini topla ki, bu yolu anlayabilesin. Bulunduğun her hal seninle Allah arasında perde teşkil eder. Bu perdeleri yırtmalısın. Bil ki: Allah (cc), O’nun Kitab’ı ve Rasûlü (sav), sahabe, tabiin ve onların yolunun dışındaki her şey boştur....

MESNEVİDEN / PEYGAMBER EFENDİMİZİN; “BUGÜN NASILSIN, NASIL KALKTIN?” DİYE ZEYD’E SORMASI, ONUN DA; “İNANARAK SABAHLADIM YA RESULALLAH.” DİYE CEVAP VERMESİ

Efendimiz (sav), bir sabah Zeyd Hazretlerine; “Ey tertemiz dost, nasıl sabahladın, nasıl kalktın?” diye sordu. Zeyd; “Mümin bir kul olarak.” Cevabını verince, Efendimiz (sav) O’na; “Eğer iman bahçen yeşerdi, gülleri açıldı ise, bunun belirtileri nedir? Bu hali nasıl elde ettin?” diye buyurdu. Zeyd dedi ki; “Günlerce aç, susuz bulundum, geceleri de Allah (cc) aşkı ve ayrılık ateşi ile yanıp yakıldı...