106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / ÜSTADIMIZ ABDULLAH BABA (KS) HAZRETLERİNİN YOLU

Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretleri, murad-ı ilahiyesinin bir sonucu olarak Rasulullah (sav) Efendimizin nurunu ve O’nun hürmetine de bütün mahlûkatı ve insanoğlunu yaratmıştır. Ne var ki bütün bu yaratılış başıboş ve manasız değil tamamıyla manevi sevk ve idare altındadır. Topraktan yaratılıp da ruh ile şereflendirilen, bunun yanında birde nefis yüklenerek çeşitli imtihanlara maruz kalan insanoğ...

TASAVVUF / TAKVA SAHİPLERİNE MÜJDE

Takva sahibine nice hayır ve sevaplar verileceğini bildiren birçok ayetler vardır. Biz bunları yalnız 12 tanesini aşağıda açıklıyoruz: *HAMD-Ü SENADIR. “Eğer sabreder, (katlanır) takva eder (saklanırsanız) işte bu, hadiselere karşı (gösterilmiş) bir azim (ü metanet) dendir.” (Al-i İmran/186) *DÜŞMANDAN (TAKVA SAHİBİNİN) KORUNACAĞI BİLDİRİLİYOR. “Eğer göğüs gerer, takva ederseniz (sak...

MESNEVİ'DEN / SAĞIRIN HASTA KOMŞUSUNA HATIR SORMAYA GİTMESİ

Anlayışlı, hal hatır, yol yordam bilen birisi bir sağıra; “Komşun hastalanmış haberin yok mu?” dedi. Sağır kendi kendine; “Bu sağır kulakla, o hasta gencin ne dediğini ben nasıl anlarım?” dedi. İnsan hasta olunca, sesi de hafiflenir, zayıf çıkar. Bu durumda onun sözlerini hiç anlayamam. Ama komşum olduğu için mutlaka gitmeliyim, diye düşündü. Onun dudaklarının kımıldadığını görünce, ne dediğini ta...

ÜSVE-İ HASENE / RASULULLAH (SAV) EFENDİMİZİN KUR’AN-I KERİM İLE ÜLFETİ

"... Onlar gece vakitleri secde ederek Allah’ın ayetlerini okurlar." (Âl-i İmrân-113) Allah Resulü (sav), Rabbinin kendisine indirdiği ilahi kelamları en yüksek saygı ve ihtimamı gösterir, haşyet (korku) ve hasretle devamlı okurdu. Ashâb-ı kiram da, en güzel ahlak üzere olan Efendimize uyarak Kelâmullâh'ı ellerinden bırakmaz, dillerinden düşürmezlerdi. Sakîf temsilcilerinden Evs bin Huzeyfe bu ...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / SA'D BİN EBÎ VAKKAS HAZRETLERİ (2.Bölüm)

Sa'd Bin Ebî Vakkas Hazretlerinin Uhud günü gördüğü hizmet ve gösterdiği kahramanlık takdire şayan ve benzersizdir. O’nun bu günde tek başına bin ok attığı rivayet edilmektedir. Sa'd bin Ebî Vakkas Hazretleri, Hendek, Hudeybiye, Hayber, Mekke'nin Fethi ve diğer gazvelerin tamamına katılmıştır. Uhud savaşında bir ara müşrikler Uhud Dağı’na tırmanmaya başlayınca, Rasulullah (sav) Efendimiz, yanı...

İSLAM BÜYÜKLERİ / BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ HAZRETLERİ

Rabbimizin dostluğuna seçmiş olduğu, hizmetleri ve ismi yüzyıllar boyunca gönüllerde yer eden ve etmeye devam eden Arifler Sultanı diye anılan Bâyezîdi Bistami Hazretlerinin asıl ismi Tayfur’dur. İnsanları Hakk’a davet eden ve kendilerine "Silsileyi Aliyye" denilen büyük âlim ve velilerin beşincisidir. Üveysi olup, İmâm Cafer-i Sâdık Hazretlerinin vefatından kırk yıl sonra doğdu. İmâm Ali Rıza Ha...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / ÜSTADIMIZ ABDULLAH BABA HAZRETLERİNİN ŞİFA VEREN NEFESİ

Rukye: Kur'ân-ı Kerim'den ayetlerle Allah-u Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla, Arapça ve anlamı anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde mubahtır. Hz. Aişe (r.anha) Annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir: “Resulullah (sav) son hastalığında muavvizeteyni okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için el...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / DESTİNE HATUN

On yedinci yüz yılda bir sabah namazı vaktiydi… Şeyh Muhammed’in hanımı müjdeler dolusu bir rüya görmüştü. Rüyasında dergâhın ileri gelenlerinden Şey Divani Hazretleri kendisine iki tane bilezik vermişti. Bu bileziklerden birinin kendisine, diğerinin de doğacak kızlarına ait olduğunu söylemişti. Bu rüya ile Şeyh Muhammed, doğacak çocuklarının veliyullahtan olacağını anlamıştı. Ne büyük bir müjdeyd...

NEFSİN HASTALIKLARI / RÜŞVET

“Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için, o malları hâkimlere rüşvet olarak vermeyin.” (Bakara;188) İslam; emir ve yasaklarıyla fert ve toplum yararını gözetmiş; insanların dünya ve âhiret mutluluklarına zarar verecek her türlü söz, fiil ve davranışları ise haram kılmıştır. Bu maksatla kamu mallarını zimmete geçir...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / HUZUR İSLAM’DADIR

Huzur İslam’dadır. Huzur imanda, huzur ahlakta, huzur Allah (cc) korkusundadır. Bu millete Allah (cc) korkusu vermediğimiz sürece anarşik olayların durması mümkün değildir. Huzurevleri açıyorlar. Huzurevi, babanın evi, annenin evidir. Huzurevi, evladın evi, kızının evi, oğlunun evidir. Ailede birlik, aile nizamı İslam’da vardır. İslam, ailenin namusunu, ırzını, iffetini, ahlakını korur. B...

NEBİLER SİLSİLESİ / MUSA ALEYHİSSELAM (4. Bölüm)

“Andolsun Musa'yı: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat" diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.” (İbrahim Suresi, 5) ...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-BA'İS (cc)

El-Bais (cc): “Ölümden sonra dirilten, ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran…” "Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) ken­dilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, mü'minlere büyük bir lütufta bulunmuştur." (Ali İmrân/164)...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / MÜRÜVVET NEDİR VE MÜRÜVVETİN DİNİMİZDEKİ YERİ NEDİR

Mürüvvet Nedir ve Mürüvvetin Dinimizdeki Yeri Nedir? CEVAP: Mürüvvet, insanlık, yiğitlik, iyilik cömertlik faydalı olmak, iyilik yapmak arzusu gibi manalara gelir ki hallerin en güzeline riayet etmek demektir. Rasulullah (sav) Efendimiz; “Kimseye zulmetmeyen, yalan söylemeyen ve sözünde duran, mürüvvet sahibidir” buyurmuştur. (Edeb-ün-dünya)...

HİKMETLİ SÖZLER / 42. Sayı

“Ruh terbiye edilmemiş olursa o sevmesini bilmez. O zaman beden sevgisi akla ve kalbe hükmeder. Bu nefsanî bir sevgidir. Akıl sevgisi önde olursa kalbe, bedene ve ruha hükmeder, kişi dünyayı sever. Ama bir mürşid-i kâmile intisap olursa, o zaman akıl gerçeği bulur. Beden Allah’ın (cc) rızasına göre çalışır ve yaşar. Allah’ı (cc) zikrettikçe de sevgi akıldan bedene gelir, bedenden göze ve kulağa ge...