106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Allah Cömertleri Sever

Allah Cömertleri Sever "Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez." (Haraiti) Bilinmelidir ki, Allah-ü Teâlâ'yı tanımanın anahtarı, kişinin kendini tanıyıp bilmesidir. Bu yüzdendir ki: «Nefsini (kendi hakikatini) bilip tanıyan, rabbini tanır.» buyurulmuştur. Bu mevzuya temas eden Cenab-ı Hak ayeti kerimesinde: «Pek yakında onlara dışlarında ve kendi nefislerinde a...

TASAVVUF / İlah-i Aşk

Tasavvuf, Allah'ı (cc) gönülden sevme işidir. Mutasavvıf ise Tasavvuf ile uğraşan ehil kişidir. Mutasavvıflara göre aşk her şeyin üzerindedir ve âlemin varlık sebebinin aşk olduğu inancı hâkimdir. Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri; "Ben gizli bir hazine idim bilinmeyi, sevilmeyi istedim" demiş ve sırf kendi güzelliğine âşık olması için insanoğlunu yaratmıştır. Büyükler demişlerdir ki: ‘İnsanın yar...

MESNEVİ'DEN / Vahyin Işığı

Hazreti Osman’dan önce bir kâtip vardı. Vahyi yazmaya gayret ederdi. Hazreti Peygamber (sav), kendisine vahyedilen ayetleri söyledi mi o, hemen kâğıda yazardı. Vahyin ışığı, kâtibe vurunca, gönlüne bazı hikmetler doğardı. Hazreti Peygamber (sav) de onun içine doğanları aynen söylerdi. O zavallı kişi, bu kadarcık bir şeyden azdı. Yoldan çıktı....

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimizin (Sav) Şüpheli Şeylerden Kaçınması

“Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!” (Tirmizî, Kıyâmet, 60) Rasulullah (sav) Efendimiz harama düşmemek ve ondan tamamen uzaklaşmak gayesiyle, şüpheli şeylerden titizlikle kaçındığı gibi, ümmetini de bundan sakındırır ve şöyle buyururdu: “Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüphel...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Ali Naki Hazretleri

Halife Mütevekkil'in evinde çeşitli kuşlar bulunurdu. O kuşların sesinden içeri girenlerin sözlerini duyamaz, girenler de Mütevekkil'in dediğini anlayamazlardı. İmam Ali Naki Hazretleri içeri girdiği zaman kuşlar susar, çıkınca tekrar ötmeye başlarlardı....

İSLAM BÜYÜKLERİ / Hasan-I Basri Hz.Lerinin Hayatı

Hasan-ı Basri Hazretleri, tabiinin ve bu devirdeki evliyanın en büyüklerindendir. İsmi, Hasan bin Ebi'l Hasan Yesâr'dır. Künyesi Ebû Muhammed ve Ebû Saîd'dir. Aslen Basralı olduğu için Basrî ismiyle meşhur olmuştur. Babasının ismi, Firûz, Yesâr veya Cafer’dir. Annesininki ise, Hayre'dir. 641 (H.21) senesinde Medineyi Münevvere’de doğan Hasan-ı Basri Hazretleri; 728 (H.110) senesinde Basra'da vefat...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (Ks) Hz.Lerinde Zikir

Üstadımız Abdullah Baba (ks) Hz.leri, kendisini Allah-ü Teâlâ’ya adayan, O’nu her zaman ve her yerde zikreden, aynı zamanda insanların da zikretmesine vesile olan müstesna bir şahsiyetti. Kendisi; Allah-û Teâlâ Hazretlerini zikretmenin en büyük ibadet olduğunu söyler, bu meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için gerek yüce Kuran’a, gerekse Rasulullah (sav) Efendimizin hadisi şeriflerine müracaat ...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hz. Zeynep Binti Ali (ra)

Zeynep binti Ali b. Ebî Tâlib, Peygamber (sav) Efendimizin torunudur. Annesi, Cennet hatunlarının en üstünü Hazreti Fâtıma Annemizdir. Özellikle Kerbela olayında ki hutbesiyle bilinir. Zeynep; zeki, akl-ı selim sahibi, gayet düzgün ve edebî konuşan bir hanımdı. Babası kendisini, amcasının oğlu Abdullah b. Cafer ile evlendirdi. Ondan Ali, Abbas, Ümmü Gülsüm ve Avn el-Ekber adında çocukları oldu....

NEFSİN HASTALIKLARI / Aşırı İhtiras

İhtiras, sözlük anlamı itibariyle, şiddetli arzu, aşırı heves, istek, gözün ve gönlün doymaması demektir. Hırs da; bir şeye aşırı düşkünlük, şiddetli istek anlamındadır. İnsanın bedeni, birbirine zıt olan dört türlü maddeden yaratılmıştır. Her çeşit madde, başka şeyler istemekte ve başka şeylerden kaçmaktadır. İnsanın şehvânî istekleri bedenden doğmaktadır. Gazap etmesi, istememesi de bedenden ...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Cemaat Olmamız Gerekiyor

“Benim ibadethanem cami ve mescitlerimdir. Eğer yetişirseniz her türlü ibadeti yaparsınız. Bir saf içinde kırk kişi varsa birisi benim evliyam olur, dua ettiği zaman icabet olur ve hepinizin duasını kabul ederim” buyuruyor. Cemaatleşmemizi söylüyor Rabbimiz bize. Cemaat olmamız gerekiyor kardeşlerim! Safları kontrol edip, gelemeyen kardeşimizin ardını aramamız gerekir. Bir gün Resulallah Ale...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hz. Şuayb Aleyhisselam

Kendisine hatîbü’l- enbiya denilen hz. Şuayb a.s. Şuayb Aleyhisselam, bu azgın kavmin iman etmelerinden ümidini kesince, kavmini Allah’a havale etti. Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Ancak yine de belki ibret alırlar diye kendilerine ilâhî azabı hatırlattı: “Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa, Allah aramızda hükmedinceye kadar bekleyin! O hâkimlerin en...

KISSADAN HİSSE / Tamahkâr Göz Çukuru

Halinden çok fakir olduğu anlaşılan bir adam, oltayla balık tutuyordu. Tesadüfen oradan geçmekte olan ülkenin padişahı bu gariban adamla ilgilendi ve ona, "Oltana ben burada iken ilk takılan şey ne olursa sana onun ağırlığınca altın vereceğim" dedi. Biraz sonra oltaya takıla takıla ortası delik bir kemik takıldı. Hükümdar balıkçıya, ...

ESMA-ÜL HÜSNA / Er-Rakib

"Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa: 4/1) Gözetleyip, kontrol eden; bütün varlık üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. Eşyayı murakabe eden ve bütün varlıklar üzerinde gözcü olan. Âlemde hiçbir zerre yoktur ki Allah-ü Teâlâ onu murakabesi altında tutmasın, onun halini görmesin. Hiçbir şey ondan kaçamadığı gibi, hiçbir zerre de ondan gizlene­mez. O...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Cuma Gününün Değeri Ve Anlamı

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür” (Müslim Cuma/18) Cuma Müslümanların haftalık ibadet günüdür. Cuma Müslümanların bayram günü sayılır....

HİKMETLİ SÖZLER / 36. Sayı

"Allah’tan (cc) başka ilah yoktur,” dediğinde bir “Dava” peşine düştün demektir. Her davada şahit isterler, şahidi olmayan davasını kaybeder. Ayrıca bu uğurda gelecek her türlü sıkıntıya göğüs gerip, sabır göstermek de birer şahit sayılır. Bunları yaparken ihlaslı olmak gerekir." Gavsül Âzâm Seyyid Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri...