106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Ramazan Bayramı

Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. Bayramlarda yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır. ...

TASAVVUF / Gönül Dünyamıza Işık Tutacak İrşad Vesikaları

Adem (as)’dan sonra ikinci atamız olan Nuh (as)’ın ümmeti, isyan eder. Nuh (as) müteessir olur ve ümmetinin helak edilmesi için dua eder. Hemen Cebrail (as) gelir; “Allah-ü Teâlâ ahd etti ki onları helak edecek, Ya Nuh. Ancak Allah’ın (cc) tevhidi olan yerde, afatı olmaz.” buyurur....

MESNEVİD'DEN / Allah'tan Başka Herşey Fanidir

Allah'ın zatından başka her şey fanidir. Mademki O'nun zatında yok olmamışsın, artık varlık arama. Kim bizim zatımızda, hakikatimizde yok olursa, "yok olmak" tan kurtulur, beka bulur. Çünkü o "illa" dadır; "la" dan geçmiştir. Makamı "illa" da olanlar ise yok olup gitmez, yani Hakk'ta fani olamaz. İşte bu yüzdendir ki kim Hakk'ın kapısında "ben" ve "biz" diyerek varlık iddia ederse, o kapı...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimizin Kul Hakkına Gösterdiği Ehemniyet

Kul hakkını ihlâl, Allah-ü Teâlâ'nın, engin af ve merhametinin hudutları dışına çıkardığı büyük günahlardan biridir. Cenab-ı Hak, kul hakkını bağışlayıp bağışlamamayı haksızlığa uğrayan kuluna bırakmıştır. Her hâliyle beşeriyete numune olan Kâinatın Efendisi, Allah-ü Teâlâ'nın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak için fevkalâde titizlik göstermiş ve pek güzel örnek davranışlar sergilemiştir. Bunlardan b...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Ali Naki Hazretleri

İmam Ali Naki Hazretleri, on iki imamdan onuncusudur. 829 (H.214) senesinde Medine’de doğdu. 868 (H.254)de Bağdat’ta, Samarra nahiyesinde vefat etti. Nesebi, Ali Hadi bin Muhammed Cevâd bin Ali Rıza bin Mûsâ Kâzım bin Câfer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Ali Zeynelâbidîn bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Talib’dir. Soy, ahlâk, ilim, takva ve şecaat bakımından zamanının en üstünü idi. Yüksek ahlâkı, örne...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Habibi Acemi Hazretleri

Habibi Acemi Hazretleri, Mevlayı Zülcelal Hazretlerine vuslat neş'esini tatmış, Kâinatın Efendisinin seçkin ümmetlerinden olmakla şereflenmiş, hayatında olduğu gibi vefatından sonra da insanlara feyz ve nur kaynağı olmuş ve olmaya da devam eden, emsalsiz evliyaullah silsilesinin en büyük halkalarındandır. Hasan Basri Hazretlerinin manevi terbiyesi altında yetişen Habibi Acemi Hazretleri aynı zaman...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (ks) Hz.'lerinin Rasulullah Efendimize Bağlılığı

Rasulullah (sav) Efendimizi her şeyden üstün tutmak, emsalsiz bir aşk ve muhabbetle sevmek, imanın kemalindendir. Bu muhabbetin zirvesi, hâdis-i şerifte şöyle beyan edilir: “Sizden biriniz Beni, ana-babasından, çoluk-çocuğundan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz!”...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Ümmü Haram Bint Milhan (ra)

Muhasebe insanı olabilmek… Daima Cenab-ı Hakk’a nasıl hesap vereceğini düşünerek, ihsan üzere yaşamak… Canıyla, malıyla mücadele ederek, ruhunu teslim etmek… İşte Kâinatın Efendisinin (s.a.v)”Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olursanız hidayete erersiniz.” Buyurduğu o yıldızlardan bir tanesi. İlahi tabirle kurtuluşa erenlerden olabilmek için şahadet arzusuyla yanan… Ümmü Haram (r.a) ...

NEFSİN HASTALIKLARI / Şımarıklık

Cahiliye toplumunda insanlar, kurallarını kimin koyduğu belli olmayan, fakat herkesin sorgulamasız kabul ettiği bir yaşam şekline tabidir. Bu yaşam şekli, insanların her duruma göre farklı bazı suni roller ve savunma mekanizmaları geliştirmesini gerektirir. Kimi zaman kibir, kimi zaman eziklik, kimi zaman da şımarıklık olarak karşımıza çıkan bu kötü ahlak özellikleri, cahiliye toplumu tarafından z...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Her Şey Âllâh-û Teâlâ'nın İzniyle

Ne zaman tövbe eder, Allah (cc) birdir, şeriki naziri yoktur, deyip, Kuran'a ve Resululah'ın sünnetlerine tâbii olursanız o zaman kurtuluşa erersiniz inşallah! Çünkü Allah'tan (cc) başka kimse kurtarıcı olamaz. İşitmedin mi ki; Allah'ın (cc) kılıcı Halid bin Velid başkumandan iken Hz Ömer ibni Hattab O'nu azleder. Ve O'nun yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı getirir. Halid bin Velid hiç itiraz et...

NEBİLER SİLSİLESİ/ Hz. Şuayib Aleyhisselam

Hazreti Şuayib Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam veya Sâlih Aleyhisselamın neslindendir. Anne tarafından Lût Aleyhisselamın kızına ulaştığı ve Eyyûb Aleyhisselam ile teyze oğulları oldukları da rivayet edilir. Aynı zamanda Musa Aleyhisselamın kayınpederidir. Şuayib Aleyhisselam, “Dağlık ve ormanlık iki komşu ülke olan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir.” (Hâkim, Müstedrek, II)...

KISSADAN HİSSE / Allah Haramdan Kaçanı Korur

Allah Haramdan Kaçanı Korur Ünlü hükümdar Timur'dan sonra yerine geçen oğullarından Şahruh (XV. y.yıl) babasının tersine bilime ve bilgine değer veren, dindar, halim, selim biriydi. Bilginlerle oturup kalkmaktan zevk alırdı. Şahruh'un çevresindeki bilgin kişilerden biri de Nimetullah Efendi idi. Aynı zamanda evliyadan olan Nimetullah Efendi'nin dilinden düşürmediği bir söz vardı: "Allah hara...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Kerim (cc)

Allah hâkimlerin hâkimi, her şeyden müstağni, fazilet türlerinin hepsine en çok layık, dilediğine di­lediği kadar; dilediği şekilde, hiçbir sorguya tabi tu­tulmaksızın, istenildiği zaman bol bol ihsanda bulu­nur. Nitekim Rasulullah (sav) Efendimiz: "Allah ismi aziz (yegâne galib); güzel ahlakı se­ven, kerim (fazilet türlerinin hepsine sahip), beyinsiz­lere ise buğz edendir" buyurmuştur....

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Kur'an-ı Kerim Okumanın Fazileti

Kur'an-ı Kerim'in önemi ve değeri tarif edilemeyecek kadar büyüktür. Bu hususta selef-i sâlihînimiz, büyük âlimlerimiz pek çok eser te'lif eylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in faziletini anlatan ciltlerle kitaplar yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim, hiç şüphesiz hepimizin baş tacıdır. Çünkü Yüce Rabbimizin bize gönderdiği kitabıdır. Ne büyük şeref, ne tatlı bir iltifat ve mazhariyet! Bunun için bizim o pa...

HİKMETLİ SÖZLER / 35.Sayı

“Nefsinin peşine düşüp de, rehberi yol gösterici hakiki âlimleri (ilmiyle amil olan Evliya) dinlemeyen kimse gerçekten nasipsizdir.” Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri “Kur'an'ı okuyunuz. Sakın bu duvarlarda asılı bulunan mushaflar sizi aldatmasın. Çünkü Kur'an'a kap olan bir kalbi Allah Teâlâ azaba uğratmaz.” Ebû Umâme el-Bâhilî Hazretleri...