106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Rasulullah (s.a.v.) Sevgisi

“Hamd Âlemlerin Rabbi” bütün övgülerin ve kemal sıfatların sahibi âlemleri yoktan var eden yaşatan ve kemale erdiren Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretlerine mahsustur. Her türlü hayır dua salât ve selam Allah'ın sevgili kulu, Peygamberlerin Efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed-ül Mustafa'ya (sav) ve O'nun tertemiz aile efradına ve kıyamet sabahına kadar O'na ittiba edenlerin üzerine olsun. ...

TASAVVUF / Şeyatanın Hileleri

İbn-i Abbas (ra) Hazretlerinden naklen Muaz bin Cebel (ra) Hazretleri rivayet ediyor: —Bir gün Rasulullah (sav) ile beraberdik. Ensardan birinin evinde toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada, dışarıdan bir ses geldi: —Ev sahibi... İçerdekiler... Eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Bunun üzerine, herkes Rasulullah (sav) Efendimizi...

MESNEVİ'DEN / Kendi Ayıbını Görmeyince

Dört Hintli bir mescitte Allah'a ibadet için namaza durmuşlar, rükû ve secdeye koyulmuşlardı. Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı. Bu sırada Meyzin içeriye girdi. Hintlilerin birisinin ağzından bila ihtiyar bir söz çıktı; “Meyzin, ezanı okudun mu, yoksa vakit var mı?” Öbür Hintli, namaz içinde okuduğu halde “Sus yahu, konuştun, namazın bozuldu.”, dedi. Üçüncü Hin...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin Helal ve Haram Üzerindeki Hassasiyeti

Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, haram ve helaller hususunda nihayetsiz bir hassasiyet üzere idi. Nitekim Hz. Aişe Annemiz, Peygamberimizin bu özelliğini şöyle dile getirir: “Rasulullah (sav) iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman, günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını tercih ederdi. Yapılacak şey günah ise, ondan en uzak duran d...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Muhammed Taki Hz.

Sâmırâ Kadısı olan ve kadıların kadısı, en büyük rütbeli kadı payesine erişmiş olan Yahya bin Ekrem; İmâm Muhammed Cevâd Hazretlerinin yaşına bakarak, O'nun bilgisini yaşıyla ölçmek gafletinde bulunuyordu. Bu yüzden de Hz. İmam'a gösterilen saygıyı fazla bulmakta, halk içinde bilgisizliğini meydana koymak için fırsat aramaklaydı. Sâmırâ Kadısı Yahya bin Ekrem, Halife Me'mûn'a; bilginlerin bulundu...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Davud-u Tâî Hz.

Dâvûd-u Tâi Hazretlerinin asıl ismi, Dâvûd bin Nâsır-ı Kûfî, künyesi Ebû Süleyman'dır. Aslen Horasanlıdır. Habîb-i Acemî Hz.leri ve İmâm-ı Âzam Hz.lerinin talebelerinden olup evliyanın önde gelenlerindendir. Doğum tarihi kesin olarak belli olmayıp, 781 (H. 165) yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Kabri oradadır. Gençliğinde ilim tahsiliyle meşgul olan Dâvûd-u Tâî Hazretlerinin kalbinde dünyaya ka...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (ks) Hazretlerinin Bir Kerameti

Abdullah Baba (ks) Hazretlerinin her hali, her hareketi bir kerametti. O'nun davranışlarına dikkatle bakmak dahi irşat olmak için yeterliydi. O her halinde kemal ve edep üzere bulunur, sohbet ve nasihatleriyle insanları irşat eder, Cenab-ı Zülcelâl Hazretlerinin kendisine lütfetmiş olduğu nice manevi hal ve tecellilerle insanlara feyz ve nur saçardı. Bunun yanında birçok kerameti zuhur eden Abdull...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Halide Binti Esved (ra)

Hâlide Binti Esved (r.anha) Rasulullah (sav) Efendimizin teyzelerinden biridir. Âmine Annemizin kız kardeşidir. O, Mekkeli olup Abdimenâf oğullarından Esved ibni Abdiyeğus'un kızıdır. Annesi Âmine binti Nevfel'dir. Tıpkı ablası Âmine Annemiz gibi Ebva köyünde doğmuştur. Ailesi O'na Hâlide ismini vermiştir ki; Halide uzun yaşayan, geç yaşlanan gibi anlamlara gelmektedir. Gerçekten de öylede olmu...

NEFSİN HASTALIKLARI / İsyankarlık

İsyan sözlükte "emre itaatsizlik etmek, inat edip emre muhalefet etmek, itaatten çıkmak, inatla imtina etmek, çekinmek ve azmak" anlamlarında olup itaatin zıddıdır. Araplar, köle efendisinin emrine muhalefet ettiği, itaatten çıktığı zaman "asâ" (isyan etti, söz dinlemedi) fiilini kullanmışlardır. İsyan kelimesinin; zelle, hatîe, ma'siyet, seyyie, fısk, cürüm ve zenb kelimeleriyle eş anlam ilişki...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Rasulullah'ı Nefsinden Çok Sevmedikçe İman Kemale Ermez

Bir insan Allah-ü Teâlâ'nın aynası olan Peygamber Aleyhisselatü vesselam Hazretlerine, cephesiyle ruhu ile bağlanmadığı müddetçe, O'na salât-u selam getirmediği müddetçe mümin olamaz. Müslüman olur ancak mümin olamaz. O'nu sahabe ne kadar çok sevdiyse, ne kadar çok muhabbet ettiyse, ne kadar O'nun haliyle hâllendiyse ne kadar O'nu düşündüyse, ne kadar aklını, fikrini, inancını Rasulullah (sav) ...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hz. Yusuf Aleyhisselam (4.Bölüm))

Baba Ve Oğlun Birbirlerine Yazdığı Mektup “…Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz!” (Zümer, 53) buyurmaktadır. İşte bu minval üzere Yakup (as) da ümidini yitirmeyerek Mısır Azizi'ne, yani Yusuf'a oğullarıyla bir mektup gönderdi. Yakup (as) o zamanlar oğlu Yusuf'un Mısır Azizi olduğunu bilmiyordu. Mektupta şöyle diyordu: “Bismillâhirrahmânirrahîm!...

KISSADAN HİSSE / Bundada Bir Hayır Var

Bir zamanlar Afrika'daki bir ülkede hüküm süren bir kral vardı. Kral, daha çocukluğundan itibaren arkadaş olduğu, birlikte büyüdüğü bir dostunu hiç yanından ayırmazdı. Nereye gitse onu da beraberinde götürürdü. Kralın bu arkadaşının ise değişik bir huyu vardı. İster kendi başına gelsin ister başkasının, ister iyi olsun ister kötü, her olay karşısında hep aynı şeyi söylerdi: -Bunda da bir hay...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Celil (cc)

"Sıfatları sonsuz kemâlde bulunan..." “Mâlikiyet, hâkimiyet, kudret, azamet gibi bütün celâl sıfatlarına sahip olan…" "Heybeti, akılları dehşette bırakan..."...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Berat Gecesi Peygamber Efendimizin İbadeti

Hazreti Aişe radıyallahu anhâ şöyle buyurdu: Şaban ayının yarı gecesi Benim (nöbet) gecem idi. Rasulullah (sav) Benim yanımda gecelemişti. Gece yarısı olunca kendisini yanımda bulamadım. Kadınları kaplayan gayret Beni de kapladı. Örtümü büründüm. Ama vallahi örtüm ipekten, ibrişimden, pamuktan, ketenden değildi. Kendisine: “Peki, neden idi?” denildi. Şöyle dedi: “Atkısı kıldan, çözgücü de...

HİKMETLİ SÖZLER / 34.Sayı

“Sen rızkını nasıl ararsan, rızkında seni öyle arar.” Hazreti Aliyyel Murtaza (ra) “İnanan kimse Allah’tan başka kimseden korkmaz ve başkasından hiçbir şey beklemez.” Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri “Ulu kişi, ârif bir insan, Rabb’ine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur.” Yahya b.Muaz (ra) Hazretleri...