106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Feth-i Mübin-i Konstantineye

İkinci Murad Han; oğlu şehzade Mehmed için Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin vermiş olduğu müjdeye binaen, evladını özel bir alaka ve hususiyet üzere yetiştiriyor, O'nun maddi ve manevi ilimleri tamamen ikmal ederek, Konstantiniyye'nin fethi için eksiksiz bir şekilde donanmasını arzu ediyordu. Şehzade Mehmed bu gaye etrafında zahiri ilimlerde dönemin en büyük âlimlerinin yanı sıra, manevi ilimlerde...

TASAVVUF / Sohbet

İnsanda bulunması gereken güzel ahlakların en kıymetlisi muhabbetullahın kulda tecellisidir. Allah'ı (cc) sevmek farzdır. Cenab-ı Hakk'ı sevmek ne kadar farz ve lüzumlu ise Peygamber Efendimizi de sevmek o derece önemlidir. Peygamber sevgisinden sonra da mürşidlere sevgi duymak gerekmektedir. Kişide; Allah (cc), Peygamber (sav) ve mürşid sevgisi o kadar yücelmeli ve iler...

MESNEVİ'DEN / Aslanın Adaleti (3.Bölüm)

Nuh; “Ey serkeşler! Ben, ben değilim. Ben; canımdan öldüm, varlığımı terk ettim. Allah ile diriyim. İnsanlık duygularımı değiştirdiğim için Allah Bana duyuş, anlayış, görüş oldu. Çünkü ben, ben değilim. Bu nefes O'ndandır. Bu sözün karşısında söz söyleyen, inkârda bulunan kâfirdir” dedi. Bu tilki suretinde aslan gizlidir. Bu tilkinin bulunduğu yerde yiğitlik taslamaya gelmez. Suretine bakıp aslan...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakka Olan Teslimiyeti

Teslimiyet, kalbin bir fiili olup Allah tarafından haber verilen konularla alâkalı şüphelerden, emirlere ters düşen nefsanî arzulardan, ihlâsla bağdaşmayan isteklerden, İlâhî takdire ve şer'î şerife itiraz illetinden kurtulmak demektir. Kulun, Allah'a karşı teslimiyeti, Allah hakkındaki bilgisi ve O'na olan imanı nispetindedir. Teslimiyet, kulluğun özünü oluşturması bakımından kalbin Allah'a ol...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Ali (ra) Hz. (3.Bölüm)

Sûlî diyor ki: İmam Rıza (ra), sabah namazını ilk vaktinde kıldıktan sonra secdeye kapanıp güneş yükselinceye dek başını secdeden kaldırmazdı. Daha sonra kalkıp halk için oturuyordu (onların işleriyle ilgilenip ihtiyaçlarını gideriyordu) ve (daha sonra) bineğine binerek işinin peşine gidiyordu. İmam Rıza (ra)'ın içerisinde beş misvak bulunan bir çantası vardı. Onlardan her birinin üzerine be...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Seriyyi Sekat-i Hz.

Mevlayı Zülcelal Hazretlerinin kâinata nur ve feyz kaynağı kıldığı, İlahi rahmet ve lütuf membâı olarak nice hikmetlerle ve manevi yetkilerle donattığı Allah dostlarının en meşhurlarından ve büyüklerinden birisi de Seriyyi Sekâti (ra) Hazretleridir. İsmi “Sırrı bin Muglis es Sekâti” olup künyesi, “Ebûl Hasen”dir. Doğum tarihi hakkında bir bilgi bulunmayan Seriyyi Sekâti (ra) Hazretleri, Bağdat'ta ...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Çorumlu Hacı Mustafa Eefendi HZ.Vefatından Sonra Yaşadığı Manevi Halleri

Üstadımız Abdullah Gürbüz (ks) Hazretleri şöyle anlatır: 1984 yılında, Cennet Mekân Baba vefat etti. Bizi de bir sefer Muharrem ayı itikâfına soktu. Bu itikâfta Cenabı Zülcelâl Hazretlerine nazlanarak; Ya Rabbi! Üstadımıza manevi görev verildikten sonra, Muharrem ayında itikâfa girdik. “Ne olur, şu üstadımızın cennetteki makamında bir görüşsek de, kendisine iki soru sorsam, dedim. Tabi bu da...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Safiye Annemiz

Hazreti Safiye Annemiz, Rasulullah (sav) Efendimizin halasıdır. İslam tarihinde hanım sahabeler arasında ilk defa savaşa katılan ve müşrik bir erkeği öldüren ilk kişi olduğu rivayet edilir. Metaneti, cesareti, ferasetiyle olduğu gibi çocuk yetiştirmesiyle de bizlere örnek olmuştur. Devrin kumandanı ve dünyada iken Cennet'le müjdelenen on sahabeden biri olan Zübeyir bin Avvam'ın (ra) annesidir....

NEFSİN HASTALIKLARI / Tevekkülsüzlük

Tevekkülsüzlük; kişinin Allah'a güven duymaması ve Allah'ın kendisi için yarattığı kadere teslim olmamasıdır. Tevekkülsüz bir insan, Allah'ın sonsuz ilminden habersizdir ve evrendeki her olayın, her varlığın Cenab-ı Hakk'ın kuvvet ve kudreti altında olduğunu idrakten acizdir. Bu nedenle de aklı örten tüm diğer etkenlerde olduğu gibi olayları sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendiremez ve gerçekler...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Evlenmekte Acele Edin

Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri; “Ben sizleri bir erkek ve bir dişiden, nisadan halk eyledim” buyurmuştur. Peygamber (sav) de; “Ben ashabımın, ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim. Evlenmekte acele edin.” buyurmuştur. Buluğ çağına giren erkek evladınız ya da kız evladınız varsa bunları evlendirmek için acele edin. ...

NEBİLER SİLSİLESİ / Hz.Yusuf Aleyhisselam (2.Bölüm)

Yusuf Aleyhisselamın Zindana Atılması Daha önce anlattığımız gibi, Aziz'in karısı şehirdeki kadınların gözü önünde aslında Hz. Yusuf'tan murad almak isteyenin kendisi olduğunu kabul etmiş, Hz. Yusuf'un ise bunu reddettiğini itiraf etmişti. Aziz de aynı kanaatteydi, karısına Allah'tan bağışlanma dilemesini, çünkü günahkârlardan olduğunu hatırlatmıştı. Yani bu olaya tanık olan ya da duyan herkes ...

KISSADAN HİSSE / Allah Korkusu

Zaman, Adalet Güneşi Hazreti Ömer-ül Faruk (ra) Efendimizin devriydi. Rasulullah (sav) Efendimizin kutlu beldesi Medine'de süt satarak geçinen anne ve küçük bir kız çocuğu vardı. Annesi süt güğümünü kızına verir, o da eline aldığı süt güğümü ile çarşının yolunu tutar, sütünü satar, böylece geçinip giderlerdi. Ne var ki elde ettikleri kâr geçimlerine yeterli olmuyor, kıt kanaat idare etmeye çalışıy...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Hafîz (cc)

Koruyan, gözeten… Kendisinden hiçbir şey gizli kal­mayan, hayır ve şer olarak kullarının yaptıkları her şeyi saklayan, kudretiyle gökleri ve yeri var­lıkta tutan. ...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Allah Dostlarının Kabîr Ziyareti

Üzüm isteyen, bağa gidip asmadan koparır. Erik ağacına gitmez. Su isteyen, kaynağa, pınara, çeşmeye gider. Ağaca, sobaya gitmez. Buğday isteyen, tarlasını sürer, eker, biçer. Çocuk isteyen, evlenir. İlaç isteyen bir hasta, doktora ve eczaneye gider; bakkala, avukata gitmez. Kalbin gıdasını, ruhun temizliğini isteyen de, evliyanın kalbine, ruhuna başvurur. Allah-ü Teâlâ, bu nimetlerini, evliyaulla...

HİKMETLİ SÖZLER / 32. Sayı

“İnsan ne kadar ibadet etmiş olsada karnına giren lokmanın helal veya haram olduğunu bilmedikçe, ibadetin hükmü yoktur.” İmam-ı Azâm Hazretleri “İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul, daima Rabb’ini razı ve memnun etmeye bakmalı, ihlâs sahibi olmalıdır.” İmam-ı Şafii Hazretleri...