106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Kutlu Dogum

Kendisinden başkasına hamdedilmeyen, hayrın sadece kendisinden beklendiği, her şeyin evveli ve âhiri, zâhiri ve bâtını, Hayy ve Kayyum, celal ve ikram sahibi Mevlayı Zülcelâl Hazretleri, bazı zaman dilimlerine özel hususiyetler yüklemiş, böyle mübarek zamanları da kullarını affetmek için vesile kılmıştır. Böyle geceler ve gündüzler tesisi İlahidir. Mevlid kandili diyoruz, Mevlamız saygı gösterenle...

TASAVVUF / Rüya

İnsanın ruh dünyasında cereyan eden muhtelif gerçeklerden biri de şüphe yok ki rüyadır. Bu rüyalar, insanda uyku esnasında vuku bulan ve sık sık yaşanılan hallerdir. Bu itibarla insanlar rüyalarla yakından alakadar olmuşlardır. Çünkü rüya, hayatın mühim kısımlarından birini teşkil eden bir hakikattir. Rüya; uykuda görülen ve misal âleminde yaşanılan düşler demektir. İslam âlimler...

MESNEVİ'DEN / Sınama

Allah’ı ululamayı bilmeyen bir inatçı, bir gün Murtaza’ya dedi ki: “Peki yüksek bir yapının damındasın… Ey aklı başında olan, Allah’ın koruyacağını biliyorsun değil mi?” Murtaza, “Evet!”, dedi. “O koruyucudur, ganidir. Bizim varlığımızı, bizi ta çocukluğumuzdan adamlığımıza kadar hep O korur, O görüp gözetir!” Yahudi, “Peki” dedi, “Mademki öyledir, kendini bu damdan aşağıya at! Allah’ın koruyuc...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Musa Kâzım Hazretleri

Musa Kâzım Hazretleri, Rasulullah (sav) Efendimizin yüksek nesebine sahip olan Ehl-i Beyt’in en büyüklerindendir. Nurlu kalbine akıp gelen ilmin ve manevi feyzin çokluğu, akıl ve dil ile anlatılamaz. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdur. Hikmetli sözlerinden biri şöyledir: “Arkadaşlık ettiğin biri, önceleri hâli hâline uyar, sonraları kalbine sıkıntı verirse, hem...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Cüneyd-İ Bağdâdî Hazretleri

Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri; Mevlayı Zülcelâl Hazretlerinin aşk ummanına dalmış, Rasulullah Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin nurlu yoluna bende olmuş, ömrünü insanları Allah ve Rasulü’ne davet ile geçirmiş, evliyaullahın büyüklerindendir. İsmi Cüneyd, babasının ismi Muhammed’dir. Künyesi Ebul Kasım’dır. Tasavvuf yolunun büyüklerinden ve tanınmışlarından olduğu için “Seyyid-üt Taife” yani “Tasavv...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Babamın Ders Aldıktan Sonra Ki Manevi Halleri

Abdullah Babamın Ders Aldıktan Sonra Ki Manevi Halleri Üstadımız Cennet Mekân Abdullah Baba Hazretleri, Büyü Mürşid-i Kamil Çorumlu Hacı Mustafa Hazretlerinden ders aldıktansonra yaşamış olduğu manevi halleri şöyle ifade buyurdular: Bir gece uzandığım bir halde tespih çekerken, kalbimde bir genişleme meydana geldi. Tavana baktığımda tavandan içeridekileri görmeye başladım. Daha...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Ümmü Gülsüm Annemiz

“Ben Ümmü Gülsüm’ü Osman’a Allah’ın emrine uyarak nikâhladım.” (hadisi şerif) Hazreti Ümmü Gülsüm Annemiz Allah Rasulü’nün üçüncü gözbebeği... Hz. Zeynep ve Hz. Rukiyye’den sonra dünyaya gelen ciğerparesi... Küçük yaşında annesinin ve ablalarının vefatına gören, daha acısı dinmeden, yarası iyileşmeden müşriklerin işkencelerine katlanmak zorunda kalan çilekeş bir peygamber kızı…...

NEFSİN HASTALIKLARI /İftira

İftira; olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak veya nakletmektir. Hayatta insanoğlunun çeşitli arzu ve beklentileri vardır. Bu beklentilerine bazen erişemeyebilir. Böyle bir durumda, bazıları kendi kaderine razı olurken; bir kısım insanlar da arzu ettiklerini zorla elde etmeye çalışırlar. Bu bakımdan iftira, bir kimseyi veya bir şeyi elde etmek veya o şeyi başkalarından kıskanıp, karşıdaki kimseye z...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Cennete İlk Önce Cömertler Girecek

Cennete İlk Önce Cömertler Girecek Cennet kapısına insanlar kavim olarak, grup grup, bölük bölük gelecek ve üçe ayrılacaklar. Birincisi: Âlimler grubu. İkincisi: Şehitler. Üçüncüsü de: Cömertler, olacak. Âlimler diyecek ki;...

NEBİLER SİLSİLESİ / Yakub Aleyhisselâm

İshak Aleyhisselamın oğlu olan Yakub (as), Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamberdir. O'nun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rivayet edilir. Yakub Aleyhisselam, Iys adlı kardeşiyle ikiz olarak doğmuş ve Iys'tan sonra dünyaya geldiği için de kendisine “takip eden” manasında Yakub denilmiştir. Yakub, diğer bir manada “Saffetullâh” “Allah’ın saf ve temiz kıldığı kulu” demektir. Yakub...

KISSADAN HİSSE / Bulgur Bahce Sulama

Sen Yeter Ki Rabbim de Allah Kuluna Vekildir… Bir cuma günü, eşeğine buğday yükleyerek değirmene varan bir adam; eşeğin sırtındaki buğday çuvallarını indirir indirmez eşek serkeşlik yaparak kaçar ve kaybolur. Adam bakar ki kaçıyor, hemen yakalamaya koyulur ancak yetişemez. Vakitte cumaya epeyce yaklaşmıştır. Adamı bir sıkıntı bir telaş sarar. Eşeğin peşine düşerek aramaya koyulsa Cuma namazını ...

ESMA -ÜL HÜSNA / Eş-Şekûr

Eş-Şekûr “Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.”( Nisa/147) ...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Tarikatların ortaya çıkışı nasıl olmuştur

Rasulullah (sav) Efendimizin vakt-i saâdetlerinde, kendileri Makam-ı Mahmud’da olup Cihar-i Yâri Güzin Efendilerimiz de sıfatı safiye ile muttasıf idiler. O vakit, Cenab-ı Hak emir buyurup: ─Habibim! Senin ümmetinden, Senden sonra her asırda, Senin hürmetine mürselin (peygamberler) kıdeminde bir kimse zuhur edip, Senin vekâletini etse gerektir, diye ihsan buyurduklarında, Peyg...

HİKMETLİ SÖZLER / 29.Sayı

“Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir.” Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (ra) Hazretleri “Kendini övmek, rüzgârla karın doyurmaya benzer.” İmam Buhari Hazretleri “Kalbin arzuları içten, nefsin arzuları dıştan gelir.”Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimizde Dürüstlüğü

Şüphesiz, hiç kimse Allah’ın Elçisi’nden daha dürüst olamaz. Rasulullah (sav) Efendimiz bunu hayatının her safhasında göstermiş, daha nübüvvetten önce dahi dürüstlüğü, adaleti ile saygınlık ve itibar kazanarak “Muhammed-ül Emin” vasfıyla tanınmıştır. ...