106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Ümmetçilik

Rabbimiz Zülcelâl ve Tekaddes Hazretleri, bütün mahlûkatı kuvvet ve kudretinin muazzam tecellilerinin bir numunesi olarak yaratmış; her bir tecelliyi de Zat-ı Ulûhiyetine açılan sırlarla donatmıştır. Dolayısıyla hiçbir şey tesadüfî değildir. Her bir şey Cenab-ı Hakk’ın ezelî ve ebedî ilminde muhafaza olunmaktadır. Bu İlahi sırlara erebilmek, pek tabi ki mümkün olmakla birlikte, İslam’ı en güzel şe...

TASAVVUF / Kendini Bilmek, Allah-Ü Teâlâ'yı Bilmenin Anahtarıdır

Kendini Bilmek, Allah-Ü Teâlâ'yı Bilmenin Anahtarıdır Bil ki geçmiş peygamberlerin kitaplarında, insana hitap eden şu söz meşhurdur: «Ey insan! Rabb’ini tanımak için kendini tanı» ...

MESNEVİ'DEN / Perişanlıklar İkilikten Doğar

Perişanlıklar İkilikten Doğar Rivayetçiden şu hikâyeyi de dinle: Kazvinlilerin adetleridir; vücutlarına, kol ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler. Bir Kavzinli, tellağın yanına gidip “Bana bir dövme yap; fakat canımı acıtma” dedi....

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (Sav) Efendimizin Misafirperverliği

Rasulullah (Sav) Efendimizin Misafirperverliği “Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.” (Buhari) Allah Rasulü Muhammed-ül Mustafa (sav) Efendimiz, en güzide hassasiyetlerin en muazzam tecellilerin, aşkın ve rahmetin sonsuz nurlarıyla müsemma eşsiz bir peygamberdir. O her halinde, bütün güzelliklerin zirve noktasını teşkil eder. O’nun her fiilinde, Allah’ın rahmet nazarla...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Musa Kâzım Hazretleri

Musa Kâzım Hazretleri kendisine zehir verildiği gün; "Bana bugün zehir verdiler. Yarın vücudum sararacak, sonra yarısı kızaracaktır. Ertesi gün de siyah olacaktır. O zaman vefat ederim" buyurmuştur. Bu sözlerinin ardından dedikleri aynen olmuştur. Musa Kâzım Hazretlerinin hayatı, fazilet ve üstünlüklerle doludur. Sevdiklerine ibret veren ve yol gösteren keramet ve menkıbeleri çoktur. Ruhlara gı...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Muhiddin Arabî Hazretleri

Muhiddin Arabî Hazretleri Muhiddîn Arabî Hazretleri, ilminden ve feyzinden istifade etmek için insanların kendisine akın akın koştuğu, insanlığı aydınlatan ve her türlü hakikati emsalsiz ifadelerle insanlara anlatan muazzam bir evliya, benzersiz bir Allah dostu idi....

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin Elinden Ders Alışı

Hacı Mustafa Efendi Hazretleri: ─ Evladım Abdullah! Sen buraya, Bizden ders almaya geldin. İstihareni yaptın. “Elhamdülillah” imtihanı geçtin. Biz de Sana evrad-ı şerifeni verelim inşallah” dedi. O an yakasına yapıştım ve kendisine:...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / HZ. Rukiye Annemiz

Hazreti Rukiyye Annemizin Habeşistan’dan döndükten sonra baba evine geldi. Kardeşleri Ümmü Gülsüm ve Fâtıma ile hasret ve muhabbetle kucaklaştılar. Gözyaşları içerisinde tekrar kavuştuklarına şükrettiler. Fakat Hazreti Rukiyye Annemiz, annesini göremiyordu. Kardeşlerine soruyor bir cevap alamıyordu. Sadece hıçkırık ve gözyaşları içerisinde birbirlerine sarılıyorlardı. Akan gözyaşları Rukiyye Annem...

NEFSİN HASTALIKLARI / Yapılacak İşleri Ertelemek

“Erteleyenler helak olmuştur.” (Hadis-i şerif) Kur’an-ı Kerim’de bildirildiği üzere, şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme sürüklemek ister. Şeytanın insanların çoğuna verdiği sinsi telkinlerden biri İslam ahlâkını yaşamayı ertelemeye yöneliktir. Şeytanın telkinine kanan bir kişi, ahiret hayatını tamamen etkileyecek bir konunun ileride kolayca telafi edeceği bir vakti olduğunu düşünür....

SULTANDAN GÖNÜLLERE / Nefisle Cihat Cıhad-I Ekber

Görüyorsunuz; bütün dünyada, yalnız bizim Türkiyemizde değil, bütün dünyada bir âfât var; sel âfâtı, yel âfâtı, zelzele âfâtı, anarşist âfâtı, kardeş kardeşini öldürüyor. Bu neden? Nefisten! İşte nefsi en iyi anlatan Muhammed-ül Mustafa’dır (sav). O da nerden, Kuran-ı Kerim’den anlatır. Nefs-i emmare, levvame, mülhime, mutmainneden bahseder. Allah (cc); “Mutmainneye gelen kulumdan Ben razı ...

NEBİLER SİLSİLESİ / Tevhit Sancağını Maşrığa ve Mağribe Taşıyan

Zülkarneyn kelimesi “iki asır sahibi” manasına gelmektedir. Dünyanın şark ve garbını dolaşması, Allah’ın kendisine nur ve zulmeti emrine vermesi gibi sebeplerle O'na Zülkarneyn lakabı verildiği nakledilmektedir. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselamın peygamber mi yoksa veli mi olduğu hususunda ihtilâf vardır. Kur'an-ı Kerim’de Doğu’ya ve Batı’ya yaptığı seferler zikredilmiştir. Nuh Aleyhisselamın oğ...

KISSADAN HİSSE / Kör, Alaca ve Kelin Hikâyesi

İsrailoğullarında biri alaca hastası, biri kör, biri de kel üç kişi vardı. Cenâb-ı Allah, bunları imtihan etmek istedi. Kendilerine bir melek gönderdi. Melek, önce alacalının yanına giderek ona sordu: -En çok neyi arzulayıp istersin? Alacalı:...

ESMA-ÜL HÜSNA / El Gaffur (cc)

"De ki: Ey nefislerinde israfa giren (haddi aşarak günah işle­mekle nefislerine zulmeden) kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Muhakkak ki Allah, bütün günahları bağışlar. O Gafur ve Rahîm'dir." (Zümer/53) "Allah'tan başka günahları kim bağışlayabi­lir."(Al-i İmrân/135) El-Gafur (cc); nihayetsiz mağfiret edici, bağışlayıcı, affedici demektir. Sözlükte, gizlemek, kirden pastan ...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Namaz Kılmanın Adabı Nedir

Öncelikle abdestin adabını anlatalım, çünkü namaza hazırlık abdest ile başlar. Abdest almadan önce eller güzelce sabunlanmalıdır. Abdeste niyet etmeden önce; “Ya Rabbi! Peygamber (sav) Efendimiz nasıl abdest aldı ise, benim abdestimi de öyle almak nasip eyle!” şeklinde kalben dua edip, niyet edilerek abdest alınmalıdır. Bizler de Peygamber Efendimizin bu tavsiyelerine uygun olarak abdest alı...

HİKMETLİ SÖZLER / 28. Sayı

“Nefsinin peşine düşüp de rehberi, yol gösterici hakiki âlimleri (mürşid-i kâmilleri) dinlemeyen kimse, gerçekten nasipsizdir.” Seyyid Abdülkadir Geylani (ks) Hazretleri “Allah sevdiği kuluna; bir kadının çocuğuna şifa bulması için acı ilacı yudumlatması gibi, dünyanın acılığını tattırır.” El Müzeni (Rahmetullahi aleyh) “Bütün ilm-i tıbbı iki beyitte topladım: Yediğin zaman az ye, b...