106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Hazreti Mevlana’da Sema

Hazreti Mevlana, Şeyh Sadreddin Konevi, kadı Siraceddin ve diğer ulema ve faziletli birçok kimse Meram bağlarına gittikleri bir gün Hazreti Mevlana'nın bir değirmene girip orada bir müddet vakit geçirdiğini ve O’nu aramaya geldiklerinde de Mevlana Hazretlerinin değirmen taşı ile beraber çarha girip sema ve safayla meşgul olduğunu görürler. Mevlana Hazretleri yanına gelenlere;...

AYIN KONUSU / Mevlana Hz. Peygamber Sevgisi

Âlemlerin Rabbi, göklerin ve yerin yaradanı olan; cinleri, insanları ve mukarrep melekleri kendisine ihlâslı bir şekilde ibadet etmekle mükellef kılan Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretleri, bu muazzam mevcudatın her birini Rasulullah Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hürmetine, O'nun mübarek nurundan yaratmış ve O'nun aşkıyla donatmıştır. O Muhammed-ül Mustafa ki her iki âlemin saltanat...

TASAVVUF / Aşk

“Hakk’a ulaşmaya eylersen heves, Aşka ulaş, gayriden gönlünü kes!” Asrımızın Mana Sultanı, Âşıklar Yolunun Rehberi, Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri (Allah Sırrını takdis edip makamını yüceltsin) Allah ve Resulü’ne son derece âşık ve Onların sevgisi ile bütünleşmiş, temkin ehli bir zât idi. Yüzüne bakıldığı zaman daima Onları hatırlatan kâmil bir zât idi. Sohbetlerinde ‘İlahi Aşk’ kav...

MESNEVİ'DEN / Pir Kimdir

Ey Hak Nuru Hüsameddin! Bir iki kâğıdı fazla al da pirin sıfatlarını anlatayım. Gerçi vücudun nazik ve çok zayıf, fakat Sensiz cihanın işi yoluna girmiyor. Gerçi ışık (gibi nurlu, latif) ve sırça (gibi ince ve nazik) oldun. Fakat gönül ehlinin başısın, onlara muktedasın. ...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimizde Zühd (3.Bölüm)

Peygamber (sav) Efendimizin Uzun Süre Aç Kalması Allah Rasulü zaman zaman yokluk sebebiyle uzun süre açlık çekmiş, varlık zamanlarında da iradi olarak azla yetinerek, elindekileri daima ihtiyaç sahiplerine infak etmiştir. Efendimizin bu vasfı, onun zühd hayatının esasını teşkil eder. Ebu Talha (ra) anlatıyor; “Rasul-ü Müctebâ Efendimize açlıktan şikâyet ettik ve karınlarımızı açıp gösterdik. He...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Musa Kazım Hazretleri

12 İmam silsilesinin yedinci halkası İmam Musa b. Cafer Hazretleridir. Ashab-ı kiramın sohbetinde bulunmakla şereflenen, Tabiin devrinin yüksek âlimlerinden olan Musa Kazım Hazretleri evliyaullahın büyüklerindendir. Câfer-i Sadık Hazretlerinin oğlu, İmam-ı Ali Rıza’nın babasıdır. Rasulullah (sav) Efendimizin torunu olup, Hazreti Ali ile Hazreti Fâtıma'nın evlâtlarındandır. Hazreti Hüseyin'in çocuk...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Muhyiddin Arabi Hazretleri

Nam-ı diğer Şeyh’ül Ekber Muhiddîn İbn-i Arabî Hazretlerinin tam adı Ebu Bekir Muhammed İbn El-Arabî El-Hatimi Et-Tai’dir. Kendisinden sonraki sufilerce Sultanü’l Arifîn, Hatemü’l Evliya, Kutb-ü Hümam, İbn Sereka, Cenab-ı Şeyh, Hatm’ül Vilayet El-Muhammediyye gibi lakaplarla anılmıştır. ...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hz. Rukiyye Annemiz

Hazreti Rukiyye Annemiz Rasulullah (sav) Efendimizin Hz. Zeynep'ten sonra dünyaya gelen ikinci kızı ve tıpkı mübarek babası gibi hayatı sıkıntı ve çilelerle geçmiş büyük bir sabır abidesidir. Hazreti Rukiyye Annemiz, Kâinatın Efendisi (sav) otuz üç yaşındayken yani Allah Rasulü'ne İlahi vazife verilmeden yedi sene önce Mekke'de dünyaya geldi. Hazreti Hatice Annemiz gibi olgun, ve güzel ahlaklı ...

NEFSİN HASTALIKLARI / Tövbeyi Terk Etmek

“Ey iman edenler! Nasuh bir tövbe ile Allah’a tövbe ediniz. Bunu yaparsanız Rabb’iniz günahlarınızı örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyar.” (Tahrim/8) Tövbe dönmektir. Nasuh, samimi olmaktır. Nasuh tövbesi ise, içi ve dışıyla samimi olarak Yüce Allah’a dönmektir. Nasuh tövbesi; kalp, gönül, dil, hal ve azalarla günah işlememeye kesin olarak karar vermektir. Nasuh tövbesi, Y...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Çorum’a Yolculuğu

Abdullah Baba (ks) Hazretleri, 1969 yılına kadar Bilal Baba’nın manevi feyzinden istifade etmiş ve bu zaman zarfında üstadının övgüsüne mazhar olup himmet ve gayretleri ile Allah’a giden yolda oldukça mesafe kat etmiştir. Ancak 1969 yılında Bilal Baba’nın vefat etmesi ile vuslatı henüz tamam olmayan ve içindeki kemalât ateşi gün geçtikçe daha da artan Abdullah Baba (ks)...

SULTANDAN GÖNÜLLERE / Rasulullah (sav) Efendimizin Ahlakıyla Ahlaklanmak

“Ahmed-i Mahmud-u Muhtar (sav) Hatemen Nebi'dir. Bundan sonra bir peygamber gelmeyecek Resul'de gelmeyecek bundan sonra gelenler hep sahtedir, yalancıdır. Ama evliyalar kıyamete kadar devam edecek. O evliyalara da Ben keramet verdim” buyurdu. “O Benim kullarıma da Ben keramet verdim” Onlar kim? Muhammed-ül Mustafa'nın varisleri…...

NEBİLER SİLSİLESİ / Lût Aleyhisselâm

Kur'ân-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden birisi olan Lût Aleyhisselam; Hazreti İbrahim'in kardeşi Hârân'ın oğludur. Lût Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselama ilk iman eden, Allah yolunda O’nunla birlikte hicret etme şerefine nail olan, Hazreti İbrahim’in yolunda ve şeriatında, ibadet ehli, cömert, sabırlı, muttaki, misafirperver bir zat idi. Çiftçilik yapar ve elinin emeği ile geçinirdi. ...

KISSADAN HİSSE / Bir Testiye Bir Adam

Bazen insan çaresiz kalınca, tamamen haklı dahi olsa elinden hiçbir şey gelmez. Haksızlığın karşısında, elinden bir şey gelmeyerek mahzun mahzun bakmak, insanın içini acıtır. Böyle bir durumda yapılacak tek şey vardır: Derdinizi herkesin hakkından gelen birisine anlatmak: Tıpkı Büyük Allah Dostu İbrahim Hakkı Hazretlerinin yedi yaşındayken yaptığı gibi......

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Halim (cc) El-Azîm (cc)

El Halim (cc): “Allah affedici, vakarlı ve sakindir…” Hikmet dünyası olan bu âlemde, eşyayı yaratmakta acele etme­yen, mahlûkatı safha safha yaratan Allah, bu imtihan dünya­sında küfür ve isyanlara da hemen ceza vermez. Kudreti yettiği hal­de, bu cezayı tehir eder. Kullara böylece tövbe kapısını açar ve onla­ra pişmanlık fırsatı verir....

HİKMETLİ SÖZLER / 27.Sayı

“Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. “ İmam Gazali Hazretleri...