106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Tefekkür

“Ol!” demesiyle bütün mükevvenatı muazzam bir surette halkeden Mevlayı Zülcelâl Hazretleri; kuvvet ve kudretinin emsalsiz tecellilerini, hikmetler üzere bina ettiği bu âlemlere türlü sıfatlar ile nakşetmiştir. Allah, öyle bir yaratılışla kâinatı yaratmıştır ki yerde ve göklerde ne varsa, hepsi bir araya toplansa ne bir karasineği ne bir çekirgeyi ne de insanın bir kılını (veya zerreyi) yaratmaya g...

TASAVVUF / Allah’la Ünsiyet

Ey kendisinden başkasına hamd edilmeyen ve hayrın sadece kendisinden beklendiği, her şeyin evveli ve ahiri, zahiri ve batını, Hayy ve Kayyum, celal ve ikram sahibi olan Hz. Allah, hamd ve sena ancak Sana mahsustur. Salât ve selam, hak din üzere ve bütün insanlara hidayet kaynağı olarak seçip gönderdiğin seçkin kulun ve resulün olan Efendimiz Muhammed (sav)’in üzerine olsun. O’nun emirlerini ye...

MESNEVİ'DEN / Helvacı Çocuk

Cömertliğiyle tanınmış bir şeyh vardı. Bu yüzden bir türlü borçtan kurtulamazdı. Şeyh, yıllarca bulduğunu dağıttı, bundan dolayı da borcu arttıkça arttı, nihayet dört yüz dinara yükseldi. Bir gün şeyh hastalandı. Öleceğini anlayan alacaklıları başına toplandılar. Şeyhe kötü kötü bakıyor, O'nun hakkında fena fena şeyler düşünüyorlardı. O sırada helva satan b...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimizde Zühd

Rasulullah (sav) Efendimizde Zühd “Evindeki Sade Hayatı” İslâm peygamberi Hz. Muhammed-ül Müstafa Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, biz Müslümanlar için eşi bulunmaz, kıymeti tarif edilmez derecede muazzam bir örnektir. O Kâinatın Efendisi, Âlemlere Rahmettir. Cenab-ı Hakk, güzele O’nun ile güzellik vermiştir. Kıymetli olan her şey O’nun ile değer bulmuştur. Çünkü O, Allah’ın “Habibim” diye ...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Cafer-i Sâdık Hazretleri

Tasavvuf ilminde yüksek marifetlere kavuşan ve bu bilgileri Hakk yolunun yolcularına öğreterek, onlara mürşitlik ve rehberlik yapan Câfer-i Sâdık Hazretleri, kelâm, tefsir, hadis ve diğer din ilimlerinde de yüksek derecelere ulaşmıştır. Kelâm ilminde, sapık itikat ve inanç sahibi olan bidatçılara ve felsefecilere karşı verdiği sağlam, vesikalı cevaplar, bu hususta yazılan Ehl-i sünnetin kelâm kita...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Sümbül Sinan Hz.

Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyaullahın büyüklerinden olan ve halk tarafından Sümbül Efendi diye anılan Sümbül Sinan Hazretlerinin esas ismi Yusuf, babasının ismi Ali, büyükbabaları ise Kaya Bey'dir. Zeynüddin ve Sinanüddin lakapları ile anılan Sümbül Efendi, 1451 (Hicri 856) yılında Merzifon'un Borlu kasabasında dünyaya geldi....

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Dilinden Bilal Nadir Hazretleri

Abdullah Baba Hazretlerinin Dilinden Bilal Nadir Hazretleri Yine üstadımın hasretiyle yandığım bir gün, ocağa bir adam tuttum ve arkadaşımla, beraber Antep’e gittik. Giderken de, Bilal Baba’nın ilahilerini çekelim diye yanımızda altı, yedi tane kaset götürdük. Niyetimiz bir hafta kalmaktı. Antep’in Danacık Köyünün girişinde indik. Yürür iken, at arabası ile bize doğru bir adam yakla...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hz.i Zeynep Annemiz

Hazreti Zeynep Annemiz Hz. Zeynep Annemiz, Peygamber Efendimiz (sav)’in ilk kızı, ikinci çocuğudur. Âlemlerin Efendisine on yaşında iken inanıp teslim olmasıyla ilk Müslüman genç kız unvanını almıştır. Annesi ezvac-ı tahiratın en gözdesi Hz. Hatice Validemizdir....

NEFSİN HASTALIKLARI / Şehvet

Şehvet; arzu, istek, temayül, aşırı sevgi, nefsin değer verdiği istekler, cinsel arzu ve istekler manasına gelmektedir. Kelime olarak çok geniş bir anlam alanını kapsayan şehvet ifadesi, insan nefsinin arzuladığı, elde etmek istediği her şeyi içine almasına rağmen, konuşma dilinde daha çok cinsel arzular anlamında kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim'de: “Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gü...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Allah’ı Zikretmek Farz-I Ayındır

Bu fakire sorarsanız Allah’ı zikretmek, farz-ı ayındır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de “farz-ı ayındır” diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri hem cehri zikir hem de hafi zikir yaparlardı. Müceddid-i Elf-i Sani İmam-ı Rabbani Hazretlerine, bir molla diyor ki; – Neden bu kadar zikrullahtan bahsediyorsun? İmam-ı Rabbani;...

NEBİLER SİLSİLESİ / Allah’a Olan Teslimiyetiyle Hazreti İsmail Aleyhisselam

İsmail Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim’de adı zikredilen peygamberlerdendir. Kendisine; “Allah’ın kurbanı” anlamına gelen, “Zebîhullâh” da denir. İsmail Aleyhisselâm, Yemen'den gelen Cürhümî kabilesine peygamber olarak gönderilmiştir. İsminin manası; “Allah’a itaat eden”dir. İbranice karşılığı İsmuyel'dir. Araplar İsmail demişlerdir....

KISSADAN HİSSE / Doğruluğun Bereketi

Zamanın behrinde bir şahıs, Harem-i Şerif’in kapısında: “Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allah’ım!” diyerek büyük bir ihlâs içerisinde hep aynı duayı okuyordu. Onun bu halini görüp yadırgayan bazı kimseler; “Acep ola bu zâtın sürekli aynı dua ile Allah-ü Teâlâ Hazretlerine iltica etmesinin bir hikmeti mi var?” diye düşünerek adama yaklaştılar ve Ona: “Sen başka dua ...

ESMA-ÜL HÜSNA / el-HAKEM (cc) el-ADL (cc)

Gerçek ve tam manasıyla hükmeden O'dur! O’nun verdiği hükmü kimse bozamaz, (niçin böyle hüküm ver din diye?) O'na kimse soramaz. O'nun kulları hakkında verdiği hükümlerdendir: "Hakikaten insan için kendi çalıştığından başka (bir şey) yoktur. Hakikaten çalıştığı ileride görülecek." (En-Necm: 53/29, 30) "İyiler hiç şüphesiz Naim (cennetin) de, kötüler ise elbette alevli ateştedirler."(İnfitar: 82...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Tarikat nedir? Tarikata bağlı olmak zorunlu mu

Kulun yüksek makamlara erişmesi, ancak şu iki şeyden birisi ile mümkün olur: Ya İlahi bir cezbe ya da sadıklardan olan şeyhlerden birinin elinde sülûk etmek gereklidir. Hususi bir cezbe herkes için söz konusu olmayabilir. Fakat diğeri için bir engel yoktur. Bir mürşid-i kâmilin elini tutup hizmetine girildiği, emirleri tutulup canla başla çalışılmaya başlandığı zaman, salik sanki annesinden yeni d...

HİKMETLİ SÖZLER/

“'Biz; keremi takvada, zenginliği yakînde ve şerefi tevazuda bulduk!” Ebu Bekir-i Sıddık (ra) Hazretleri “İnsanların hatalarının ardına düşme, aksine onların güzelliklerini gör. Ancak dini konularda hatalarını gördüklerini diğer insanlara bildir ki ondan sakınsınlar ve ona uymasınlar. Bu konuda hiç kimsenin makam ve mevkisinden çekinme ki hiç kimse dini bozmaya, bidatleri hortlatmaya cesaret...