106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Ramazan-ı Şerif

Şeytanın hilelerini kullarından uzaklaştırmak suretiyle onlara olan minnetini büyüten; orucu, dostları için kale ve kalkan yapmak suretiyle şeytanın umduğunu red ve zannını boşa çıkaran, orucun hürmetine cennetin kapılarını açan, onlara 'şeytanın ancak kalplerdeki gizli şehvetler yoluyla geldiği' hakikatini bildiren Allah-ü Teâlâ Zülcelâl Hazretleri; şu yeryüzünü nasıl dürüp yaymış ve ne güzel tas...

TASAVVUF / Sabır Allah

Ey aziz kardeşim, bilmiş ol ki sabırlı insan bahtlı insandır. Allah yanında derecesi yüksek insandır. Nitekim şanı mübarek ve yüce olan Allah, sabırlı kullarını överek şöyle buyurur: “Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi:153) sabır denen haslet, insanı hayvanlık mertebesinden insanlık mertebesine çıkarır. Bir gaye için sabır ve tahammül gösterenler hedeflerine mutlaka er...

MESNEVİ'DEN / Harut ile Marut

Harut ile Marut, göklerde, yerlerde gördükleri bütün eserlerde, Allah’ın sanatını, yaratma gücünü ve kendilerinde zuhur eden kuvvet ve kudretini gördükleri, sezdikleri için hayran olmuşlar, Padişahlar Padişahının akıl almaz işlerinden, azar azar kahretmesinden ve o kahır içinde mutluluğun gizli bulunmasından şaşırmışlar, kendilerinden geçmişlerdi....

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) EfendimizinEşi Görülmemiş Adaleti

Hakka yönelmek, hakkı lâyık olana vermek, haksızlıktan kaçınmak, herkese eşit davranmak anlamlarına gelen adalet sıfatı; Rasulullah Aleyhissalatü Vesselam Efendimizde en mükemmel şekilde tecelli etmiştir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de müminlere hitaben; “Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / İmam Cafer-i Sâdık Hazretleri

Cafer-i Sadık (ra) Hazretleri, ehli beytten ve meşhur velilerdendir. İslâm âlimlerinin gözbebeklerinden olup, seyyittir ve on iki imamın altıncısıdır. Hazreti Ali (kvc) Efendimizin torunlarındandır.İmam Cafer-i Sadık (ra) Hazretleri, ashab-ı kiramı görmekle şereflenen, Tabiin devrinin yükseklerinden ve evliyanın büyüklerinden olup, Tasavvuf yolunda büyük rehberlerden olan ve kendilerine silsileyi ...

İSLAM BÜYÜKLERİ / İbrahim-i Gülşeni (ks) Hazretleri

İbrahim Gülşenî Hazretleri; ömrünü Allah ve Rasulü’nün yolunda geçiren, bu uğurda nice mücadeleler verip insanların Hakk’a vuslatına vesile olan, İslam’ı en güzel surette anlayıp, en güzel kaynak Kur’an-ı Kerim’i muazzam bir şekilde tatbik ederek insanlığa ışık tutan evlayaullahın büyüklerindendir. İsmi, İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabeddîn bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata’dır. L...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Bilal Nadir Hazretleri İle Karşılaşmaları

Üstadımız Abdullah Baba Hazretleri, Bilal Nadir Hazretleri ile karşılaşmalarını şöyle anlatırlar: Uzun bir yolculuktan sonra Bilal Nadir Hazretleri ile görüşmek için Antep’e geldim, fakat O’nu bulamadım. Kendisini orada tanıyan birkaç kişiye, nerede olduğunu sordum. Bilal Baba’nın köye gittiğini söylediler. Vakitte epeyce ilerlemişti. Yatsı ezanları okunuyordu ve Bilal Baba köyden dönmemişti...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Hacer

Değerli okuyucularımız, bu ay ki yazımızda, kölelikten, peygamber eşliğine yükseltilen ve Allah-ü Teâlâ’nın evinde ahirete kadar misafir olarak kalan; İsmail (as)’ın annesi Hacer Validemizin hayatından bahsedeceğiz. İslam kaynaklarına göre, bu mübarek hanımefendinin Mısır yakınlarında ki bir Arap köyünde (Farema ) dünyaya geldiği, o dönemin krallarından birinin kızı olduğu rivayet edilir. O’da ...

NEFSİN HASTALIKLARI / Cehalet

Cahil; bilmeyen, iş bilmez, bilgisiz, tecrübesiz anlamlarına gelen ve halk arasında yol-yordam, ilim-irfandan haberdar olmayan kişi olarak tâbir edilen kimsedir. Cahilin içinde bulunduğu hâle de cehalet denir. Ayrıca cehalet, ilmin karşısında olmak, bilmemek manasını taşır. Dinimiz, bilgi ve düşünmeyi üstünlük ve yücelik olarak değerlendirmekte; Allah (cc)'a gerçek kulluğun, dünya ve ahiret hayatı...

SULTANDAN GÖNÜLLERE / Rasulullah (sav) Efendimizin Sevgisi

Allah-ü Teâlâ Hazretleri hepinizden razı olsun. Korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail kılsın. Âlemi İslam’a dirlik birlik beraberlik versin. Cemian Kur’an’a yapışmak nasip ve müyesser eylesin. Bizleri hakkı hak batılı batıl bilenlerden eylesin. Son nefesimizde Kelime-i Şahadet getirip Cennet ve Cemaline vasıl eylesin. Değerli kardeşlerim!...

NEBİLER SİLSİLESİ / İbrahim Aleyhisselam

Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk bina, bütün namazlarda kıble gâh olarak yönelmekte olduğumuz Kâbe'dir. Hz. İbrahim, Allah'ın kendisine verdiği Kâbe’yi inşa görevini, oğlu Hz. İsmail ile birlikte yerine getirmiştir. Allah Kur’an'da bu konuda Hz. İbrahim'e şöyle vahiyde bulunduğunu bildirmiştir: “Hani Biz İbrahim'e Ev'in (Kâbe’nin) yerini belirtip hazırladığımız zaman (şöyle emretmişti...

KISSADAN HİSSE / Kabir Kapısı

Eski zamanlarda büyük bir hükümdar vardı. Ülkesi çok büyük, devleti çok güçlü idi. İşte bu hükümdar bir gün hastalandı. Bunun üzerine bütün saray halkını hemen yanına çağırtarak kendilerine vasiyet etti. Bu maksatla dedi ki:...

ESMA-ÜL HÜSNA / es-Semî/el-Bâsîr

Es-Semî (cc):“Hakkıyla işiten” Kullarına gözler, gönüller, kulaklar bahşeden Allah her şeyi hakkıyla işitir. Hiçbir ses, hiçbir nefes O’na gizli kalmaz. Denizin tâ derinliklerindeki bir mahlûkunun ha­cetini işittiği gibi, yüreklerimizin kıpırtılarını da işitir. Dağ, duvar, mesafe, kasa, kese, su, ateş, hiçbir şey O’nun işitmesine perde olamaz. Yunus Aleyhisselâm balığın karanlık midesinde ve...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan 2. Abdülhamid Han (3.Bölüm)

Yahûdîler, Filistin'e göç edip yerleşmek gibi ilk nazarda mâsumâne görünen arzularının Sultan Abdülhamîd Han tarafından mutlak surette redde mahkûm olduğunu gördükten sonra, artık Sultan Abdülhamid Han'ı bertaraf etmedikçe emellerine ulaşamayacaklarını idrak ettiler. Bundan dolayıdır ki önce İstanbul'da ve sonra da yahûdî muhiti Selânik'te boy gösteren İttihat ve Terakkî Cemiyetini kurdurarak vata...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Nefisle Mücadelede Bir Rehbere İhtiyaç Var mıdır

Nefisle mücadeleyi insanın kendi başına yapması hemen hemen imkânsız gibidir. Kişiye bir mürebbi, bir öğretici gerektir. Talip nefsi ile mücadele ederken, onun en büyük destekçisi üstadıdır. İnsan sürdüğü koyunların çobanıdır, onlardan mesuldür. Nasıl ki hane reisi evinden, devlet reisi memleketten, bir vali kendi bölgesinden mesul ise, bir mürşid-i kâ...

HİKMETLİ SÖZLER / 24. Sayı

“Sizden hiç kimse çalışmayı bıraktığı halde oturarak 'Ey Allah'ım! Bana rızık gönder' demesin; zira biliyorsunuz ki, gökler altın ve gümüş yağdırmamaktadır.” Hazreti Ömer Efendimiz...