106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Tövbe

Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (ne yapardınız)? (Nur Suresi, 10) Rahmet kapılarını ardına kadar açan, kendisiyle kulları arasında gerilen perdeleri kaldıran, ister tenhalarda, ister kalabalık yerlerde, hangi hallerde olursa olsun, tövbe ile günahların af ve mağfiretini kabul eden Allah-ü Teâlâ Zü...

TASAVVUF / İrfan Sahiplerinin Kalbi

İrfan sahiplerinin kalbi, yeryüzünde, Allah’ın hazinesidir. O hazinelerde: İnceliğinin çözümü güç hikmetler, derinliğine akıl ermeyen sevgiler bulunur. İlmin aydınlıkları oradadır. Onun büyüklüğünü: Ne Hakk’a yakın melekler, ne nebiler, ne de resuller bilir. Allah'ın izni olmadan, Allah’tan başkası ona akıl erdiremez....

MESNEVİ'DEN / Dervanlıların Hikâyesi

Dervanlılar'ın hikâyesini okumadın mı? Okuduysan niçin hileye sapmakta ısrar edip duruyorsun? Birkaç akrep iğneli kişi, birkaç yoksulun rızkını çarpmak için hileye, düzene giriştiler. Gece vakti, sabaha kadar birkaç, Amır'la Bekir yüz yüze verip hile düşündüler. Sırlarını, Allah (c.c) anlamasın diye gizli söylüyorlardı. Sıvacıya çamur sıvamaya koyuldular, hiç, el gönülden gizli bir iş yapabili...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamberimiz Efendimiz (sav)’in Coşkun Merhameti ve Şefkati

Peygamberimizin (sav) Coşkun Merhameti ve Şefkati Şefkat ve merhamet; karşılıksız yardım etmek, acımak ve sevgi göstermektir. Şefkat ve merhamet Peygamberimizin yüce şahsiyetinin bir aynası gibidir. Onun kadar merhametli, onun kadar şefkatli ve ince ruhlu bir insan yeryüzüne gelmemiştir. ...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hz. İmam Muhammed Bakır (ra)

Hz. İmam Muhammed Bakır (ra) döneminde, bir yandan Emevi zulümleri, İslam topraklarında doruğa ulaşmıştı, diğer yandan da Ümeyye oğulları arasında çeşitli anlaşmazlıklar meydana gelmişti. Bu anlaşmasızlıklardan dolayı iktidar iç çelişkilerle meşgul olduğundan, “Ehli Beyt” taraftarları üzerinde kurduğu zulüm kısmi olarak zayıflamıştı. Bundan dolayı ehli beytin faziletlerini dışarıya aktarma olanağı...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli (ks)

Hz. Pir Şeyh Saban-ı Veli Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin, varlığıyla yeryüzüne şeref ve izzet katan müstesna evliyalarından Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Gökçeağaç bucağına bağlı Çakır Çayı Köyü'nün Cimdâr mahallesinde dünyaya gelir. Henüz dünyaya gelmeden babasını kaybettiği için yetim, üç yaşlarında iken de annesi vefat ettiğinden öksüz kalır. Daha sonraki hayatı...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI /Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri ile Karşılamaları

Cennet Mekan Üstadımız, Çorumlu Hacı Mustafa Hazretleri ile karşılaşmalarını bizlere, hikmetler saçan nefesiyle şöyle nakletmişlerdi: Aksaraylı Hacı Ahmet Baba’nın dersini çekmeye başladım. Bir yandan da baba mesleği olan deri imalatçılığına devam ediyordum. İmal ettiğimiz derileri, civar illere götürüp satıyor, bu şekilde geçimimi sağlıyordum....

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hz. Havva Annemiz

İlk insan ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselamın eşi, beşeriyetin anası ve ilk kadın Hazreti Havva Annemizin ne zaman yaratıldığı hakkında, net ve kesin bir bilgi yoktur. Şu kadar var ki Âdem Aleyhisselamdan yaratılmış olduğunu, Kur'ân'ın "Sizi bir tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de O'ndan var eden Allah'tır." (A'raf, 7/189) ve "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, O'...

NEFSİN HASTALIKLARI / Küfür

Küfür sözlükte; örtmek, hakkı örtmek, kapamak, Hakk'ı inkâr etmek anlamındadır. Dinde bilinmesi ve inanılması zarûrî olan şeyleri ve dini hükümlerden kesin olarak bildirilenleri inkâr etmek ve dinden olduğu herkesçe bilinen bir şeyi kabul etmemektir. Kur'an-ı Kerim’de meâlen buyruldu ki: “Muhakkak ki, küfre varanları, azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir. Onlar iman etmezler.” (B...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Derviş Nasıl Olmalı

Şimdi ise derviş nasıl olmalı ondan bahsedelim, inşâallah… Derviş iseniz abdestli, abdestsiz, hayızlı, nifaslı, her halinizde Allah’ı (cc) zikredin. Ayet-i kerimede Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri; ...

NEBİLER SİLSİLESİ / İbrahim Aleyhisselam (3.Bölüm)

İbrahim Aleyhisselâm'ın Hicreti Hz. İbrahim putperest bir kavmi tek başına iman etmeye davet etmiş, Rabb’imiz de O’nun bu üstün ahlakını "...İbrahim (tek başına) bir ümmetti..." (Nahl Suresi, 120) ayetiyle övmüştür. Bir hadiste de Peygamberimiz; “Yeryüzünün en hayırlıları Hz. İbrahim’in hicretini kendine örnek alanlardır!” Ebu Davud buyuruyor....

KISSADAN HİSSE / Allah Yolunun Yolcuları

Belh şehrinin padişahı İbrahim bin Ethem Hazretleri; imanlı, adaletli, âlim bir padişah idi. O'nu dünya sultanlığından ahiret sultanlığına götüren hadiseler şöyle cereyan etmiştir:...

ESMA-ÜL HÜSNA / el-Fettah (cc)

“Alçaltan” manasına gelen “el-Hafıd” ismi celili, Kur'an-ı Kerim'de Vakı'a suresi üçüncü ayeti kerimede, kıyametin alçaltıcı ve yükseltici olduğunu haber verir şeklinde geçer. Kıyameti yapan ve yaratan Allah olduğuna göre, alçaltan ve yükselten de O' dur....

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan ıı. Abdülhamid han

Sultan 2. Abdülhamit Han, Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü, İslam halifelerinin doksan dokuzuncusudur. Sadece kendi ülkesinde değil, bütün İslâm âleminde tabii ve sembol bir lider vasfına ulaşmış müstesnâ bir şahsiyettir. O, genç yaşta dînî ve fennî ilimleri mükemmel bir şekilde ikmâl etmiştir. Şâzeliyye tarikatı şeyhi Mehmed Zâfir Efendi ve Kâdiriyye tarikatı şeyhi Ebu’l Hüdâ Efendi’den fey...

HİKMETLİ SÖZLER / 22. Sayı

“Ebu Bekir Sıddık (ra) ağzına küçük taşları koyar, onlarla nefsini konuşmaktan menederdi. Kendisi diline işaret ederek şöyle demiştir: 'Beni tehlikeli yerlere sokan budur!' Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (ra)...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP /Mürşidi Kâmile Tabi Olmanın Faydası Nedir

Konuya bir menkıbe ile başlayalım inşâallah! Şu anda türbesi Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan Osmanlı döneminde yaşamış Cennet Mekân Kuddusi Baba (ks) Hazretleri, yaşadığı dönemde mürşidi kâmil bir zât ve “Zamanının Kutbu” idi. Bu mübarek zât vefat edeceğinde dervişlerine şöyle söyler:...