106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Lebbeyk Ya Rasulullah

örünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen, kıymet arz eden yahut izzetini yitiren her bir şey, Allah’ın sonsuz ilminde; ezelî ve ebedî sırrında mahfuz olunmaktadır. O Allah ki kudret ve azameti ile her bir zerreyi emsalsiz bir rahmetle kuşatmış, nice güzellik ve huzur ile donatmıştır. O Allah ki izzet ve ikramıyla; her bir mahlûku rızıklandırmış, şefkat ve merhamet sahibi yapmıştır. O Allah ki k...

TASAVVUF / Güzel Ahlâk

İbn-i Hakîm rivayet ediyor. Rasulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurdular: -Yapılan iyi işler, insanı kötülükten korur. Verilen gizli sadaka, yaratanın öfkesini geçirir. Akraba ziyareti, ömre bereket verir; fakirlikten kurtarır....

MESNEVİ'DEN / Çalgıcının Hikâyesi

Hz. Ömer (ra) döneminde bir çalgıcı vardı. Müthiş çenk çalardı. Yaşı ilerleyip ihtiyarlayınca sesinin güzelliği kayboldu, beli büküldü, itibardan düştü, bir parçacık ekmeğe muhtaç oldu. "Ya Rabbi! Bunca zamandır Sana isyan edip durdum, benden bir gün bile ihsanını kesmedin, bugün kazanç yok, çengi Senin için çalacağım." dedi. Çengini alarak mezarlığa gitti, bir hayli çaldıktan sonra, çengiyi ba...

ÜSVE-İ HASENE / Rahmet Peygamberinin Hayatıda Nezafet ve Nezaket

Birçok sahabenin rivayetine göre, Peygamberimiz (sav) insanların en naziği, en nezihi, en zarifi, en latifi, en ince ruhlusu idi. Edep, terbiye ve görgü kuralları O’nun hayatında en güzel ve en ideal biçimde mevcuttu. Her zaman mütebessim idi. Yüzünde parıldayan bir aydınlık ve nur vardı....

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Muhammed Bakır (ra)

Hz.İmâm Muhammed’ül Bâkır, Hicret’in 57. yılında, Safer ayının 3. günü Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Babaları Hz.İmâm Zeynel Âbidin, anneleri Hz. İmam Hasan’ın kızları Fâtıma’dır. Böylece hem baba, hem ana tarafından soyları Hz.Ali (kvc)’ye ulaşmaktadır....

İSLAM BÜYÜKLERİ / Sadeddinî Cebâvî Hazretleri

Cibaviyye Tarikatı'nın kurucusudur. Soyu babası tarafından İdrisiler hânedanın kurucusu Hz. Hasan’ın torunlarından I.İdris’e, anne tarafından Kâbe’nin hizmetini gören Seybîler vasıtasıyla Hz. Hüseyin Efendimize ulaşır. 460 yılının Recep ayında (Mayıs 1068) Mekke’de doğdu....

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba Hazretlerinin Gençlik Dönemi

Abdullah Baba (ks) Hazretleri, genç yaşta ticarete atılmış ve henüz on yedi yaşında iken muhterem zevceleri, Âmine Hanım ile evlenmişlerdir. Üçü kız, üçü erkek, altı çocukları olmuştur. 1956 da, askerlik vazifesini tamamlayan Abdullah Baba, memleketine döndükten sonra, bir yandan ailesinin nafakasını kazanmak ile uğraşırken, asıl gayesi olan Allah’a kulluk görevini yerine getirmek için ibadetle...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Âsiye

Destansı Bir Başkaldırı Hz. Asiye… Bir Asiye olabilmek.. HZ. ÂSİYE Kur'an-ı Kerim'de imanı, feraseti ve sabrıyla örnek olarak gösterilen hanımlardan birisi de Hz. Âsiye'dir. Hz. Asiye Allah’a imanı konusunda verdiği mücadelesi ve Hz. Musa’yı himayesi sebebiyle yüksek dereceler elde etmiş ve Peygamber...

NEFSİN HASTALIKLARI / Karamsarlık

Cenab-ı Hak, yaradılışın gayesi olarak insanlara kulluk görevlerini yerine getirmelerini emretmiş, bu amaca ulaşmak için de onları gerekli duygularla donatmıştır. Bu duygular belirtilen amaca yönelik olarak hayata geçirildiği vakit, insanların dünya ve ahiret saadeti teminat altına alınmış olur. İşte bu saadetin sağlanması için de aklın gönül üzerinde hükümranlık kazanması ve oluşacak duyguların a...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Mürşidi Kâmili Nasıl Tanırsın

Allah (cc) indinde en üstün olan insan takva olan insandır. Irkıyla, soyuyla, sopuyla; Arap’ın Acem’den, Kürdün Türk’ten, Türk’ün Hollandalıdan, Amerikalıdan üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâ iledir. Allah’ın (cc) emirlerini tutup haramlardan kaçan, Peygamber (sav) Efendimizin sünnetini ihya eden insanlar takvâdır. Allah (cc) indinde en muteber olan bunlardır. Bu takva olan insanlardan İki yü...

NEBİLER SİLSİLESİ / İbrahim Aleyhisselam (2.Bölüm)

Hazret-i İbrahim’in Putları Kırması Keldânî kabilesi senede bir gün toplanır, bayram yapardı. Âzer, Hazret-i İbrahim’e: “Sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel!” dedi. İbrahim (as), yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü, put haneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put, altından yapılmış bir...

KISSADAN HİSSE / Benim Adaletim Çok Gizlidir

Benim Adâletim Çok Gizlidir! Bilindiği üzere Musa Aleyhisselam Mevlayı Zülcelâl Hazretlerinin ulul âzâm peygamberlerinden ve “Kelîmullah” hitabına mazhar olmuş nebilerindendir. Musa Aleyhisselam belli zamanlarda Tur Dağı’na çıkar, Rabb’ine münacatta bulunurdu. Yine bir gün Tur Dağı’na çıkmıştı. Cenab-ı Hakk’a iltica ederek:...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Kâbıd (Cc) / El-Bâsıt (Cc)

Kâbıd: "Daraltıp sıkan." "Kıtlık veren" Basit; "Açıp genişlik veren." "Bollaştıran." “Allah, daraltır ve genişletir ve siz O'na döndürüleceksiniz.” (Bakara/245)...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan Abdülaziz Han (3.Bölüm)

Daha evvelce ifade ettiğimiz gibi Sultan Abdülaziz Han’ın, devleti eski ihtişam ve gücüne ulaştırıcı icraat ve hamleleri, bir takım menfaatçi ve hâin grupları tedirgin etmekteydi. Nitekim bu vasıfta olan bazı devlet adamları da, boş durmayıp gizli entrikalarla Sultan’a karşı hummalı bir faaliyet yapmaktaydılar. Bunlardan hususiyle çeşitli vesilelerle suçları bâriz bir şekilde tespit edilmiş, önce ...

HİKMETLİ SÖZLER / 21. Sayı

“Nefsi kötülüklerden men etmek, fakirliğin ziynetidir. Şükür, nimetin ziynetidir. Sabır, belanın ziynetidir. Hilm (vakar ve teeni) ilmin ziynetidir. Alçak gönüllülük, öğrencinin ziynetidir. Çok ağlamak korkunun ziynetidir. Minneti terk etmek iyiliğin ziynetidir. Korku ve tevazu namazın ziynetidir.” Hz. Ebubekir-i Sıddık (ra)...