106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Allah’ın Verdiğine Razı Olmak, O'na Darılmamak

İlminden hareketli ve hareketsiz, yerde ve gökte olan zerre miktarı hiçbir şeyin kaybolmadığı; her nefsi yaptığıyla, her âzâyı işlediğiyle hesaba çeken, rızasını uman ve arayan kullarına rıza kapılarını bir bir açan Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri; her bir nesneyi, ezeli ve ebedî ilmi dâhilinde bulunan bir hikmet ile donatmış ve bu hikmete erme saadetini, emir ve nehiyle...

TASAVVUF / Dünya Ve Ahiret İşleri

Ahiret sermayen olsun. Dünyayı ticaret yeri say. Zamanını, sermayeni batırmamak için evvela ahiretine sarf et. Eğer fazla kalırsa onu da dünyaya harca, geçimini sağla. Sakın dünyayı sermaye, ahireti ticaret saymayasın. Bunu yapınca namazını vaktinde kılamazsın. Kılsan da erkânını yerine getiremezsin. Rükûu belli olmaz, sücudu belli olmaz. Çünkü senin için maksat dünya olmuştur. Yorgunluk gelir, uy...

MESNEVİ'DEN / Bir Bilene Sormalı

Ömer zamanın da oruç ayı geldi. Birkaç kişi bir dağın tepesine koştu. Oruç ayının hilalini görüp kutlamak, onu hayra yormak istiyorlardı. Birisi, "Ey Ömer, işte hilal!" dedi. Ömer gökyüzüne baktıysa da ayı göremedi. "Bu ay senin hayalinden meydana geldi. Yoksa ben, gökleri senden daha iyi görürüm. Tertemiz hilali nasıl olur da görmem? Elini sıvazla. Ondan sonra hilale bak!" dedi. Adam elini ıslayı...

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimizin Affediciliği

“Allah’ım, ümmetimi affet; çünkü onlar bilmiyorlar!” (ibn-i Mâce) Peygamberimiz (sav), Kur'an-ı Kerim'in canlı örneği olduğu için affedicilikte eşi görülmemiş bir insandı. Kur'an-ı Kerim, inananlara başka İnsanların hatalarını affetmeyi tavsiye etmiştir. Bu emrin fiiliyatta en güzel örneği, Hz. Muhammed-ül Mustafa (sav)’in hayatıdır. Rasulullah (sav) Efendimiz, Kur'an-ı Kerim’in her ayetini ina...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Zeynel Âbidîn (ra)

Hazreti Zeynel Âbidin Efendimizin, tedvin edilmiş eserlerinden biri “Es-Sahifet’ül Kâmile”dir. “Sahife-i Seccâdiyye” de denilen bu kitapta, elli dört dua mevcuttur. Hazreti Zeynel Âbidin Efendimizin bir de “Risâlet’ül Hukuk” adlı eseri vardır. Bu risâlede; İslâmi hukuk esaslarının insanî vecheleri, bütün incelikleriyle izâh edilmektedir....

İSLAM BÜYÜKLERİ / Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri

Azîz Mahmûd Hüdâi Hazretlerinin üç sene gibi kısa bir zamanda mânen büyük yol katederek yükselmesi bazı dervişlerin kıskançlığına yol açtı. Bunun farkına varan Üftâde Hazretleri, onların gönül âlemlerini tashih için şu güzel usûle başvurdu....

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah Baba (ks)’nın Çocukluk Dönemi (2.Bölüm)

Bizlere hayatımızın her noktasında ışık tutan, Üstadımız Abdullah Gürbüz (ks) Aziz Hazretleri, çocukluk dönemini şöyle anlatırlar: Küçük yaşta iken Fatiha’yı Şerife’yi öğrenip, mealini de bir hoca efendiden öğrendikten sonra, “Bu ümmül kitaptır, Bunun sırrına mahzar olalım Ya Rabbi!”, diye ağlardım....

MÜMİNE ANNELERİMİZ / Hazreti Meryem Annemiz

Allah-ü Teâlâ, İsa Aleyhisselamın babasız doğmasını takdir ettiği için, O’nu ruhundan üfleyerek yaratmıştır. Hz. Meryem Annemizin gebe kalmasını Allah-ü Teâlâ Hazretleri Kur’an-ı Kerim de şöyle açıklamaktadır: “Nihayet Allah'ın emri gerçekleşti. Meryem İsa’ya gebe kaldı. Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz O’na ruhumuzdan üfledik. O’nu da oğlunu da âlemlere bir mucize kıldık" (Enbiya/91)...

NEFSİN HASTALIKLARI / Hırsızlık

Hırsızlık; başkasına ait olan bir malı, korunduğu yerden, sahibinin bilgisi dışında gizlice almak demektir. Fakihler ise hırsızı şöyle tarif ederler: Başkasının mülkü olduğu kesinlikle bilinen nisap miktarı veya kıymeti nisap miktarını bulan, korunan bir malı gizlice alan akıl baliğ kimsedir. Bu vasıflardan biri olmazsa haddi gerektiren şer'î hırsızlık tahakkuk etmemiştir. Nisaptan az olan malın a...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / (Üveysilik Yolunun Piri Veysel Karani Hazretleri

Bütün piranların sevdiği, evliyaların sevdiği, sertacı olan Muhammed-ül Mustafa’nın (sav) sevmiş olduğu ve Hazreti Ömer ile Hazreti Aliyyel Murtaza’ya; “Benim şu hırkamı Yemen ilindeki Veysel Karânî’ye teslim edin, ümmetime dua etsin” buyurduğu, O muhterem zât…...

NEBİLER SİLSİLESİ / İbrahim Aleyhisselam

CEHENNEMİ ANDIRAN ATEŞ YIĞINLARINI CENNETTEKİ GÜL BAHÇELERİNE ÇEVİREN İBRAHİM ALEYHİSSELAM...

KISSADAN HİSSE / Evveli hû! Âhiri hû! Zâhiri hû! Bâtını hû! Hû ya abdülkadir-i geylâni

Evveli hû! Âhiri hû! Zâhiri hû! Bâtını hû!Hû ya abdülkadir-i geylâni...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Âlim (Cc)

"Rabb’imiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." (İbrahim: 38) "Ezelî ilmiyle, büyük-küçük, mümkün-muhal, gizli-âşikâr her şeyi bilen..." "İlmi, yaratılmış ve yaratılmamış her şeyi birlikte ihâtâ eden… (kaplayan, içine alan)"...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan Abdülaziz Han (2.Bölüm)

Sultan Abdülaziz Han, vatanperver gayretleri sonunda yedi-sekiz bin kişilik, son sistem silahlarla mücehhez bir kara ordusunun yanında, dünyanın ikinci büyük donanmasını da ortaya çıkarmıştı. O tarihte donanma, bugünkü hava kuvvetleri gibi süratli bir gelişme arz etmekte ve büyük bir ehemmiyet taşımaktaydı. Bunun için de Haliç'te büyük bir tersane kurdurmuştu. Askerî ve sivil pek çok fabrika, tesi...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Tövbe Etmek

“ALLAH’IN RAHMETİNDEN ÜMİDİNİZİ KESMEYİN...” (Zümer/53) Allah-ü Teâlâ Hazretleri günahına tövbe eden kulları için “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve Salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.”(Tâhâ/82) buyurmuşlardır. Yine Furkan suresinin 70. ayeti kerimesinde mealen Cenabı Hak Hazretleri; “Ancak tövbe edip de inanan ve Salih amel i...

HİKMETLİ SÖZLER / 20. Sayı

“Helal yemek bir nur ise, haram yemek boğucu bir karanlıktır Hararn yemek kalbi öldür, helal lokrna ise gönlü diriltir.” Abdülkadir Geylani Hazretleri “Nefsini Mevla’ya satılmış bir mal gibi gören, başkasına dert yanıp ihtiyaç arz etmekten kurtulur.” Ahmed-i Kebir Rufai Hazretleri...