106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU/ Mürşidi Kamillerin Mirası

Şefkati şamil ve rahmeti umumi olan, mürşid-i kâmil kullarını; “…Benim velîlerim ve halkımdan sevdiklerim o kimselerdir ki, Benim zikrimle zikrolunur ve zikirleri ile Ben zikrolunurum.” buyurarak haber veren, kâinatın tümünü Hidayet Nuru Muhammed-ül Mustafa (sav) Efendimizin nuruyla dolduran Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri, kullarından bazılarını Zâtı Uluhiyyeti için seçmiş ve Onları nice hikmetlerle ...

TASAVVUF / Nefis Meratipleri (2.Bölüm)

Nefs-i emmaresini pişmanlıkla hesaba çekip, onun çirkin hâl ve hareketlerinden kurtulmak için gayret gösterenler, “Nefs-i Levvâme”ye doğru mesafe alırlar. Böyle kimseler, nefs-i emmâredeki gibi "nasıl olsa Allah affeder" düşüncesiyle avunma gafletinden nispeten arındıkları için, kendilerini teselli edemezler. Bu sebeple de nefislerini kınar, pişmanlıkla tövbe-istiğfar ederler....

ÜSVE-İ HASENE / Rasulullah (sav) Efendimiz de İstiğna

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim, Zikir 72) İstiğnâ; gözü tok, gönlü zengin olmak, başkasına muhtâç olmamak, sâhip olduğu şeye kanâat edip, insanlardan bir şey beklememek ve ihtiyâcını başkalarına söylememek demektir. Bu şekilde davrananlara “müstağnî” denir. İstiğnâ, insanlara ve dünyalığa karşı gösterildiğinde methedilmiştir. Allah'a karşı olan ist...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Zeynel Âbidîn

Hazreti Zeynel Âbidîn Efendimiz, Hicret’in 38. yılında Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir. Künyeleri “Ebû Muhammed”, lakapları “Zeynel Âbidîn (İbâdet Edenlerin Bezentisi), Seyyid’üs Sâcidin (Secde Edenlerin Ulusu)” ve “Zü’s-Sefenât”tır. Fazla secde etmeleri dolayısıyla mübarek alınlarında ve dizlerinde meydana gelen sertlik yüzünden bu lakaplarla anılmışlardır. “Seccâd” yani çok secde eden...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Necmeddin-i Kübra Hazretleri

Necmeddîn-i Kübra Hazretleri; fıkıh, tefsir, hadis âlimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. Tasavvuf’ta Kübreviye (Zehebiye) diye bilinen yolun mürşidi, rehberidir. İsmi, Ahmed bin Ömer bin Muhammed bin Abdullah-el Hayvekî, künyesi Ebul Cennâb’dır. Bu künyeyi kendisine, rüyada Peygamber (sav) Efendimiz vermiştir. Lakapları; Necmeddîn, Şeyh-ül İmâm, Zâhid-ül Kebîr ve Şeyh-i Harezm’dir. Necmeddîn...

OKUYUCU KÖŞESİ / Ruhumun Ziyasına

Ey Sırlar Âleminden Gelip de Bizleri Aydınlatan Mânâ Güneşimiz! Ey Vahdet İlinden Tenezzül Edipte Biz Beşer Âleminin Günahkârlarına Himmetiyle Can Veren Sultan! Ey En Acı İksirleri Yokluğuyla Tattıran Maneviyat Önderi! Ey Güllerin Gül Cemalinden Hayâ Ettiği Efendim! Sensiz bu dünya sönük kandillerle aydınlanan sahte gülüşler diyarı gibi yalnız. Ey Aşk Çölünün Doyumsuz Pınarı! Ne olurdu manevi varl...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI /Abdullah Baba (ks) Hazretlerinin Seyr-i Sülûku

Allah kendisine rahmet buyursun ve nuru ile bizleri hayatta aydınlattığı gibi, vefatından sonra da o nurdan bizleri faydalandırsın. Âmin… Üstadımız Efendimiz, Şer’î hükümlerin ilga edildiği bir dönemde Seyr-i sülûk yapmış velilerdendir. Eskiden, İlâhî ahkâmın uygulandığı dönemlerde, sufiyye hazaratı belli formüller geliştirerek, üstte anlattığımız gibi, müritlerini “İnsan-ı Kamil” mertebesine e...

NEBİLER SİLSİLESİ / Salih Aleyhisselam

Allah-ü Teâlâ Hazretleri Salih Aleyhisselam’ı; önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhit dininden sapıp, kendilerine ilâhlar edinen Semûd kavmini uyarmak için, bu kavme peygamber olarak göndermiştir....

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE/ Gaip Olmuş Sünnetleri Uygulamaya Çalışın

Abdullah Baba (ks) Hazretleri bir sohbetlerinde, Peygamber (sav) Efendimizin unutulmuş sünnetlerini ihya etmenin öneminden bahsederken, bizlere şunları anlattılar; Peygamber (sav) Efendimiz hadisi şeriflerinde;...

NEFSİN HASTALIKLARI / Nifak

İslam dinine göre bir küfür çeşidi olan nifak, dışarıdan mü’min ve Müslüman görünmekle beraber; kalben Allah'ı, İslam peygamberlerini ve imanın diğer esaslarını kabullenmemek, inanmamak mânâsına gelir. Nifak içinde olan kimseye “münafık” denir ve kalben inanmadan, sadece zahiri olarak (görünüşte) inanan, inanıyor gözüken kişilere denir. Müslümanlar için en tehlikeli olan grup münâfıklardır. Hacca ...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Sultan 1. Ahmed Han

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin himmeti, I. Ahmed Han’ın üzerinde ömür boyu devam etmiştir. Şu hadise de onlardan biridir: Sultan Ahmed Han, bazı devlet erkânıyla gezmeye çıkmıştı. Ormanlık bir yerde istirahat ederlerken, hizmetçiler bir koyun kesip kızarttılar. Padişaha ikram ettiler. Sultan, "besmele" çekerek elini uzattığı an, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri orada beliriverdi. Padişaha:...

KISSADAN HİSSE / Nalıncı Baba

Sultan Murad Han o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Veziriazam Siyavuş Paşa; “Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var?” diye sorar. Sultan; “Akşam garip bir rüya gördüm.” diye cevap verir. Veziriazam bu sefer hayırdır inşallah efendim, diye sual edince, Sultan; “Hayır mı şer mi öğreneceğiz. H...

ESMA-ÜL HÜSNA / er Rezzak

Hiç şüphesiz, rızık veren, O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır.” (Zariyat: 58) Er-REZZAK ALLAH (cc) “Rızıkları halk eden ve kullarına bahşeden ve her canlının rızkına kefil olan” Allah-ü Teâlâ rızık verendir. Âlemde nefes alıp veren bütün canlıların rızkını O hazırlar, herkesin ayağına O gönderir. Çünkü O “Rezzâk u Âlem”dir. Cenab-ı Hakk ayet-i kerimesinde; “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki...

HİKMETLİ SÖZLER / 18.Sayı

“Sana yol göstermek isteyenden hâlini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.” Ebu Bekir-i Sıddık (ra) “Elinde bolca dünyalık varsa, onunla ferahlanma! Ondan kaybettiğin olursa, hüzne boğulma! Bütün gayretini ölümden sonrası için harca…” Aliyy-el Murtaza (ra)...

MÜMİNE ANNELERİMİZ / (Hz. Meymune binti Haris el-Hilaliyye

“Şunlar inanan kız kardeşlerdir. Meymûne, Ümmü-l Fadl ve Esma.” Hadis-i Şerif (İbn-i Abbas) Meymune binti Haris (r.anha) Annemiz, kendi isteği ile Rasulullah (sav) Efendimizle nikâhlanan son zevcedir. Peygamber Efendimiz (sav)’e âşık olmuş, aşkının gereği olarak kendini O’na bağışlamıştır. Bu davranışından dolayı hakkında ayet nazil olmuştur. Meymune binti Haris (r.anha) Annemiz, Ezvac-ı Tah...