106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Her Şey O’nu Anıyor

Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın. Ve O'nu sabah akşam tesbih edin. (Ahzab-41/42) Kâinatın her zerresinde Allah’ın güzel sanatı vardır. Bu güzel sanatların her biri Hakk’a vardıran delildir. Bu delillere yapışan herkes Hakk’a varabilir. Derin düşüncelere dal. Düşüncen derinlere kök saldıkça yükselirsin ve yücelirsin. İman sahibinin hem zahir (dış) hem batın (iç) gözü vardır. Dış gözleri ile A...

TASAVVUF / Marifet’te On Makam (2.Bölüm)

6. Cömertlik Cömertlik, insanın cennetlik olmasını sağlayan sebeplerden birisidir. Zira cimrilik şeytandandır, cömertlik ise Rahmandan... Allah cömerttir cömertleri sever. Allah kullarını mü’min, münafık ayırmadan nimetlerinden cömertçe dağıtarak rızıklandırır. Ve kullarının da cömert olmasını ister. “Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça, fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz.” (Al-i ...

ABDULLAH BABA (ks)'NIN HAYATI / 14. Sayı

Abdullah Baba (ks) Hazretleri Kur’an ve Sünnet’e olan bağlılığı, Muhammedi ahlakı ve yaşantısı ile bizlere rehberlik eden, toplumun içinde bulunduğu inançsızlık afetinin yerine; gönüllerde iman aşkını, edep ve ahlakı ve asıl olan ruhun safiyetine ermenin sırlarını, Rabbani ilimler ile öğreten Hakk aşağı bir Zât idi… ...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hazreti Hasan Efendimiz

Hz. Hasan Efendimiz henüz akıl ve baliğ olmadan Rasulullah (sav) Efendimize biat eden çocuklardandı. Sekiz yaşına geldiği zaman, 632 tarihinde, önce dedesi Rasulullah (sav) sonra da annesi Fatıma tüz-Zehra (r.anha) vefat edince, yetim kaldı. Bundan sonra da babası Hz. Ali (kvc)'nin terbiyesinde büyüdü....

İSLAM BÜYÜKLERİ / Hacı Bayram-I Veli (Ks)

Bilmek istersen seni, Can içinde ara canı. Geç canından bul ânı, Sen seni bil, sen seni. (Hacı Bayramı Veli (ks))...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Kur’an ve Sünnet

Abdullah Baba (ks) Hz.leri buyurmuşlardır ki; Yaratılmış olan mahlûkatın her birinin bir temayülü vardır. İnsan fıtraten Allah’ı (cc) bilmek ve bulmak için yaratılmıştır. İnsanın önüne çeşitli perdeler gelerek yaratılış gayesini unutur. Mesela; bülbül, gülün açmadan önceki bir damla suyunu arzu eder. Onu bekler. Gül tam açarken, bülbül gaflete düşer uyur. Gülün içindeki su damlası ...

NEBİLER SİLSİLESİ / İlk İnsan, İlk Peygamber Hazreti Adem (as) (2.Bölüm)

“Şüphesiz Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” ( el-Ahzâb, 72) Ayet-i kerimede geçen “emanet” genellikle insanın Rabb’ine karşı sorumluluğunu, yani dini emirlerini yerine getirmekle mükellef olduğunu söyler. İnsan bu emaneti “akıl” ve bunu kullanma kabiliyeti olan “irade...

KISSADAN HİSSE / Laleli Baba

Laleli Camisini Sultan Üçüncü Mustafa (Padişahlığı 1757-74 yılları arasıdır) yaptırmıştır. Sultan Mustafa bu camiyi yaptırırken çevrede Laleli Baba namında bir din büyüğünün yaşadığını, gerçek bir mürşit olduğunu, hikmetli sözler söylediğini öğrendi. İçinde bu zatla görüşmek, söz ve sohbetinden yararlanmak arzusu doğdu. Caminin inşaatını denetlemeye geldiği bir gün, Laleli Baba ile görüşmek istedi...

NEFSİN HASTALIKLARI / Vesvese

“Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran vesvesecinin şerrinden.”(Nas,4) Vesvese; zararlı olan; şüphe, kuruntu demektir. Vesvese esasen fis, hiş demek, yavaş fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese, gizli fısıltıya denilir. Nitekim Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri bir ayeti kerimesinde: ...

MESNEVİ'DEN / Horozla Köpeğin Konuşması

Kurtların, kuşların dilinden anlayan Hazret-i Süleyman Aleyhisselam’a gelen bir adam yalvarır: “Ne olur Ey Allah’ın Nebisi! Bana da hayvanların dilini öğret de ben de konuştuklarından anlayayım. Süleyman Aleyhisselam izin vermez; “Olmaz, der. Sen onların konuştuklarını dinlersen, sabredemezsin. Arkasındaki hikmetleri düşünemezsin.” Ne var ki adam ısrar eder. Süleyman Aleyhisselam da adama hayvanla...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Kanuni Sultan Süleyman Han (2.Bölüm)

Sadrazam Sokullu’nun Don ve Volga nehirlerini birleştirerek bu sayede donanmayı Hazar denizine taşıyarak Orta Asya’ya ulaşmaya kalkışması, o devirde hayallere sığmayacak büyük bir düşüncenin tezahürü idi. Sanki bugünkü Orta Asya Müslümanlarının sahipsizliği ve perişanlığı, yüzyıllar öncesinden teşhis ve tespit ediliyordu....

TASAVVUF’TA SORU-CEVAP / Rüya Nedir

Rüya; uykuda görülen ve misal âleminde yaşanılan düşler demektir. Allah-ü Teâlâ’nın melek vasıtası ile hakikat veya kinaye olarak, kulun şuurunda uyandırdığı enfüsi (içgüdüsel) idrakler ve vicdani duygular, yahutta şeytani telkinlerden, edğas-ü ahlam (karma-karışık) hayallerden ibaret bulunduğunu söylemişlerdir....

ÜSVE-İ HASENE / Peygamber (sav) Efendimizin Îsârı

“Onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını nefislerine tercih ederler.” (Haşr (59), 9.) Îsâr, cömertliğin zirvesidir. Zira cömertlik, malın fazlasından kendine lâzım olmayanı vermektir. Îsâr ise, muhtaç olduğu ve kendisine de lâzım olan bir şeyi, kendisinden koparıp verebilmektir. Nefsin itirazlarını susturarak, ihtiraslara set çekerek kazanılan ruhani bir zaferdir. Rabb’imiz, ku...

MÜMİNE ANNELERİMİZ /Zeynep Binti Cahş (ra)

Rasulullah (sav) Efendimizin Ahirete İrtihalinden Sonra O'na İlk Kavuşan Annemiz... Zeynep binti Cahş (r.anha) Peygamber Efendimizin hanımlarının yedincisidir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, İslâmiyet'in doğuşundan yirmi yıl evvel Mekke'de doğduğu nakledilmektedir. Rasulullah’ın (sav) halası Ümeyme binti Abdulmuttalib’in kızıdır. Asıl adı Berre olmakla birlikte, bu isim Peygamber...

ESMA-ÜL HÜSNA / El-Musavvir (Cc)

El-Musavvir (Cc) “O Allah ki, Halık’tır, Bâri'dir, Musavvir'dir. En güzel isimler O'nundur”. (Haşr: 59/24) Bütün yaratıklara ayrı ayrı suret ve şekil veren... Tasvir eden, her varlığa bir şekil, bir suret, bir husu­siyet veren ve her şeyde kemâlinin izlerini gösteren......

HİKMETLİ SÖZLER / 14. Sayı

“Allah Rızası Gözetilmeyen Sözde, Allah Yolunda Harcanmayan Malda, Cahilliği Yumuşaklığına Galebe Çalan Kişide ve Allah Yolunda Kınayanın Kınamasından Korkan Kulda Hayır Yoktur.” Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık (ra)...