106.SAYI ÇIKTI

Allah’a İbadette Devamlılık

AYIN KONUSU / Üç Ayların Faziletleri

“Recep ayının sair aylar üzerine fazlı (ululuğu) Kur’an’ın öteki kelamların (kitapların) üzerine fazlı gibidir. Şaban’ın öteki aylar üzerine fazlı, Benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan’ın sair aylar üzerine fazlı, Allah-ü Teâlâ’nın yarattıkları şeyler üzerine fazlı gibidir.” (A.Geylani 3Ayların Fazileti) Hz. Muhammed (sav)...

TASAVVUF / Tarikat'ta On Makam (2. Bölüm)

5. Hizmet Rasulullah (sav): “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” buyurarak, insana hizmet etmenin, insanlığa faydalı çalışmalar yapmanın ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Herkesçe malumdur ki insanın hem ruhî, hem bedenî ihtiyaçları vardır. Bu yüzden insanın her iki ihtiyacını da gidermesi, tatmin etmesi gerekir. Beden ihmal edilirse, kulluğun gereği olan bir...

ÜSVE-İ HASENE / Peygamberimizin (s.a.v) Âlemlere Örnek Şecaati

“Ki onlar (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter.” (el-Ahzap 33/39) ...

ABDULLAH BABA (KS)'NIN HAYATI / Abdullah baba Hz.'nin Dervişlik Yılları

Efendi Hazretleri; dervişlik yıllarında çay ocağını çalıştırdığı dönem içerisinde, her pazartesi günü, yakınında bulunan hastaneye ücretsiz olarak çay götürür, oradaki hasta yakınlarına ikram eder, ilaç alamayacak olanların ilaç almasına yardımcı olur, onların sıkıntısı ile ilgilenirdi. Kendisine bunu niçin yaptığını sorduklarında ise onlara cevaben;...

GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLAR / Hz. Ali Kerremallahu Veche (ra)

Cenab-ı Ali’nin oğullarına izafetle künyesi; Ebü’l-Hasen, Ebu’l-Hüseyin ve Rasul-ü Ekrem (sav) tarafından verilen, Ebü’t-Türab’dır. Lakabı Esedullah, el-Galib ve Hayder’dir. Yüzünü hiç puta dönmeden İslamiyeti kabul ettiği için Kerremallahu Veche ünvanını almış, Kazayı İlahiye’ye gösterdiği rızadan dolayı da kendisine el-Mürtaza namı verilmiştir. Babasının adı Abdi Menaf, künyesi Ebu Talib, dedesi...

İSLAM BÜYÜKLERİ / Şeyh Ebul Hasan Ali Şazeli (ks)

“O büyük velilerden olup, hadis âlimidir. Ehl-i beyti Resul’den olup, şeriflerdendir.” Şazeliyye tarikatının kurucusu, zamanının kutbu, Rasulullah’ın (sav) yüce ve nurlu soyunun temsilcisi, evvel ve ahir Allah dostu, din ve fen ilimlerinin eşsiz âlimi, Tasavvuf deryasına dalmış ve tasavvuf yolunun yılmaz neferlerinden olmuş, Rasulullah (sav)’in sünnetleri...

SULTANIMDAN GÖNÜLLERE / Regaip Gecesi

Allah’ın (cc) rahmeti, bereketi, in’amı üzerinize olsun. Regaip Gecesi; bu dünyamıza rahmet, mağfiret, müjdeleyici olarak gelen; insanları kurtarıcı, insanları cehennem azabıyla korkutucu, ilahi nizamı bize bildirici olan ve “Hüsn-ü ahlakı tamamlamak için halk oldum” diyen Peygamber (sav) Hazretlerinin ana rahmine düştüğü gecedir. ...

TASAVVUF'TA SORU CEVAP / Fenafişeyh-Fenafiresul-Fenafillah

Fenafişşeyh: Mürşid-i kâmile bağlanan talip, şeyhini çok sever ve ona derinden muhabbet eder. ‘Allah’ın dostuna söz verdim’ diye ihsan üzere yaşayıp, zikir ile meşgul olur. Şeyhinin şeklini, suretini düşünüp zikir yapmaya başladığında veya rabıta yaparken, şeyhinin suretini kalbinde algılarken, başlangıçta sanki televizyon ekranındaki karlama gibi algılar. Sonra görüntü netleşerek, ...

OSMANLI PADİŞAHLARI / Yavuz Sultan Selim Han

Dokuzuncu Osmanlı padişahı olan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine, daha şehzadeliğinde devrin en seçkin âlimleri tarafından, din ve fen ilimleri tahsil ettirilmiştir. İdareciliğe Trabzon valiliği ile başlamıştır. Bu sırada Gürcüler üzerine üç sefer yaparak, fethettiği yerlerdeki halkın hidayetine vesile olmuştur. 1512 yılında da tahta çıkan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, altı yüz yirmi se...

NEFSİN HASTALIKLARI / Öfke

“O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da böyle güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân 3/134)...

ESMA-ÜL HÜSNA / El- Cebbar (cc)

“Kullarının işlerini yoluna koyan, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.” Şanı yüce olan Allah'ın “Cebbar” ism-i şerifi, çok cebredici manasını ifade eder. Cebbar vasfında başlıca iki mana vardır. Birincisi: Cebr; esasen kırığı yerine getirip sıkıca sarmak, eksiği ıslâh edip tamamlamak demektir....

KISSADAN HİSSE /Derviş Dünyasını Şeyhine Teslim Eder Ama Asla Minnet Etmez. Şeyhinin Vaadine İnanır ve Asla Kuşkuya Düşmez

Bir gün Caferi Sadık Hazretlerine birisi gelerek derviş oldu. Adam nesi var nesi yoksa getirip şeyhinin huzuruna bıraktı. Adamın mallarının arasında bir de değerli mücevheri vardı. Şeyh bu mücevheri kendisine getiren yeni dervişine vererek, çarşıda satmasını ve parasını kendisine getirmesini emretti. Derviş gayet sadıkane bir şekilde mücevheri alıp çarşıda yüz bin akçeye sattı ve hepsini tastamam ...

MESNEVİ'DEN / Kötü Huy

Mevlâna Hazretleri, Mesnevi’de kötü huyun insanın nefsine ve çevresine nasıl eziyet ettiği hakkında şöyle bir hikâye anlatır; Huysuz adamın biri, bir gün herkesin gelip geçtiği yol üzerine dikenli çalılar diker. Yoldan geçenler her ne kadar, “Bunları buradan sök at” dese de o bunların hiçbirine kulak asmaz. Yine kendi bildiğini okur. O dikenli çalılar büyür, yoldan geçen halkın ayağına takılır,...

HİKMETLİ SÖZLER / 10.Sayı

“Kişinin sözü, aklı ve ferasetini gösterir” Hz Ebu Bekir (ra) “Başkasını ıslah etmeye kalkışmadan önce, kendini ıslah etmeye bak.” Hz Ömer (ra) “Hayrın anahtarı, şerden kaçınmaktır” Hz Ali (kvc)...

BELDE SULTANLARI / Eskişehir

Ebu Muhammed Bayram Efendi Hazretleri (d.? / ö.1709) On yedinci yüzyılın sonunda, on sekizinci yüzyılın başında Anadolu'da yaşayan âlim ve velilerden bir zattır. Aydî lakabıyla meşhur olmuştur. Babası­nın adı Mustafa'dır. Ebu Muhammed künyesi ve Amâsî nisbesiyle meşhurdur. Merzifon'da doğmuştur. İlim ve fazilet sahibi bir aileye mensup olan Muhammed Bayram Efendi, ilim tahsiline küçük yaşlar...

MÜMİNE ANNELERİMİZ /Sevde Binti Zem'a (ra)

Hz. Sevde (r.anha) bu işle ilgili olarak kayınbirade­ri Hatib ibni Amr'ı görevlendirdi. O da dört yüz dirhem mehir karşılığında, Kâinatın Serverine Sevde Annemizi nikâhladı. Bu nikâh, Peygamberliğin onuncu yılı, hicretten üç yıl önce Ramazan ayında Mekke'de gerçekleşti. O sırada Sevde Annemizin yaşı ellinin üzerindeydi. Bu evliliğe o dönemde henüz Müslüman olmamış olan kardeşi Abd ibni Zem'a ka...